Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 24/08/2019 05:35:38   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 Lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của Cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi 
 Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 
 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2019 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 54 năm 2019 
 
  Quy chế & Văn bản KHCN  
Văn bản khoa học công nghệ
 
 

1. Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ngày 21/02/2011.

2. Quyết định về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 846/QĐ-TTG ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công văn hướng dẫn quản lý tài chính các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 1302/BNN-TC ngày 13/05/2011.

4. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/1/2011.

5. Quyết định giao quản lý xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực thủy lợi cho Tổng Cục Thủy lợi và Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 283/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/02/2011.

6. Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010

7. Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ  chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số 67/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2010.

8. Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17 tháng 07 năm 2009.

9. Thông tư hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/05/2009

10. Thông tư hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/12/2009 

11. Quyết định về việc phân công trách nhiệm quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và Môi trường của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số 1005/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/04/2009

12. Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007

13. Quyết định về việc ban hành “Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước” số 08/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/04/2007

14. Thông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011

15.Quyết định Ban hành "Quy định Tiêu chí xác định nhiệm vụ nghiên cứu và Tiêu chí xác định tổ chức khoa học công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" số 2098/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/07/2007

16. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/06/2006

17. Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006

18. Quyết định ban hành quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006

19. Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày  29/12/2006

20.Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và KHCN cùng với việc bổ sung, sửa Quy chế 36 số 390/BNN-TC ngày 24/06/2010

21. Thông tư 43/2013/TT-BNN ngày 22/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý KHCN, quản lý tài chính của nhiệm vụ KHCN và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức KHCN công lập thuộc Bộ NN&PTNT

22. Thông tư 04/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 11/3/2015 về việc Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

23. Thông tư 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

24. Thông tư 07/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/5/2014 về việc Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

25. Thông tư 09/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 27/5/2014 về việc Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

26. Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ ban hành  ngày 30/5/2014 về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

27. Quyết định số 950/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công ngêệ ban hành ngày 25/4/2016 về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

28. Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

29. Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

30. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

31. Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

32. Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT

33. Quyết định số 970/QĐ-VKHTLVN ngày 22/6/2016 về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

34. Luật Khoa học và Công nghệ 18/6/2013

35.Thông tư 40/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị

 

 
 
Thông báo
 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [20/08/2019]
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện [08/08/2019]
 Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (UV PGS Hồ Việt Cường) [22/07/2019]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 127
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 36,091,230
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR