Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 25/05/2020 16:09:47   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đào tạo  
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Vũ Ngọc Bình)
 
 

Tên Luận án:“Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến chất lượng gia cố nền bằng xi măng kết hợp với phụ gia trong xây dựng công trình”. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Mã số: 62 58 02 11. Tên tác giả: Vũ Ngọc Bình. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Đỗ Minh Toàn; 2. GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng.
 

 

1. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

 - Làm sáng tỏ sựảnh hưởng của đặc tính xây dựng, đặc biệt làđặc điểm về thành phần của đất đến chất lượng đất gia cố bằng xi măng.

- Nghiên cứu, đề xuất được biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp gia cố bằng xi măng kết hợp với phụ gia để cải tạo đất loại sét yếu có HLHC cao (đất TBH) vàđất nhiễm muối ở mức mặn đến rất mặn tại vùng ĐBSCL.

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 - Đối tượng nghiên cứu: đất loại sét yếu phổ biến ở ĐBSCL, phân bố trong phạm vi chiều sâu 20m, dự kiến hết chiều dày tầng đất yếu nhằm cải tạo chúng bằng xi măng phục vụ xây dựng các công trình có quy mô vừa và nhỏ  như: đê bao, bờ bao, cống nhỏ, công trình hạ tầng, nhà công nghiệp và dân dụng thấp tầng.

 - Phạm vi nghiên cứu: các đặc tính xây dựng như thành phần (hạt, khoáng vật, hóa học, muối, phèn, hữu cơ, pH, khả năng trao đổi cation) của đất ảnh hưởng đến chất lượng đất gia cố bằng xi măng và xi măng với phụ gia

3. Các phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp kế thừa: thu thập, phân tích, tổng hợp, kế thừa các tài liệu đã có;

- Phương pháp thực nghiệm: nghiên cứu thực nghiệm trong phòng và hiện trường;

- Phương pháp phân tích hệ thống: phân tích, thống kê, luận giải các kết quả nghiên cứu.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

4.1. Ý nghĩa khoa học:

Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung vào phương pháp luận nghiên cứu Đất xây dựng khu vực; bước đầu làm sáng tỏ quy luật chung về sự biến đổi các đặc tính xây dựng của một số loại đất sét yếu phổ biến vùng ĐBSCL; bổ sung vào những thành tựu nghiên cứu trong phòng và ngoài trời trong cải tạo đất loại sét yếu bằng xi măng và xi măng với phụ gia ởĐBSCL.

4.2. Ý nghĩa thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để sử dụng làm tài liệu tham khảo, định hướng cho công tác khảo sát, thiết kế, xử lý nền đất yếu bằng xi măng và biện pháp xử lý nền khi gặp đất yếu có tính đặc biệt phục vụ xây dựng các công trình quy mô vừa và nhỏởĐBSCL. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể dùng để thiết kế cho các khu vực cóđiều kiện đất nền tương tự.

5. Những điểm mới của luận án

1. Kết quả nghiên cứu của luận án đãđánh giá phân tích có hệ thống làm sáng tỏđược sựảnh hưởng đặc tính xây dựng của đất đến chất lượng đất gia cố và phân thành 3 nhóm đất theo mức độ thuận lợi dùng cho cải tạo đất yếu bằng xi măng ở ĐBSCL: thuận lợi (nhóm 1), ít thuận lợi (nhóm 2, gồm phụ nhóm 2a và 2b) và không thuận lợi (nhóm 3).

2. Luận án đã đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng của đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu ở ĐBSCL đến chất lượng đất gia cố như thành phần hạt, khoáng vật, hóa học, muối, hữu cơ, pH, khả năng trao đổi cation và phân tích những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của từng yếu tố nêu trên; Luận án cũng đánh giá ảnh hưởng của thành phần hóa học xi măng, loại xi măng đến đất gia cố, các quan hệ về cường độ của mẫu ở các ngày tuổi khác nhau, mẫu trong phòng và hiện trường.

3. Đã đề xuất được giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải tạo đất thuộc phụ nhóm 2b (với các phụ gia là vôi 4%, thạch cao 2%, Rovo là 1,5% cho cường độ là tốt nhất) và nhóm 3 (lượng phụ gia tối ưu là vôi 4%, thạch cao là 2% và Rovo là 1% và thủy tinh lỏng là 0,5%, trong đó mẫu với 0,5% thủy tinh lỏng cho cường độ cao nhất).


ABSTRACT OF THE DOCTORAL THESIS

1.      Name of PhD candidate: Vu Ngoc Binh

2.      Thesis title:  Study of the effect of construction characteristics of soft clay soils in the Mekong River Delta on the quality of ground improvement by cement combined with additives in building construction

3.   Specialization: Geotechnical engineering                  Code: 62 58 02 11

4.   Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Do Minh Toan

2. Prof. Dr. Nguyen Quoc Dung

5.      Name of training institution: Viet Nam Academy for Water Resources

6.      Research purpose, objective and scope of th thesis:

 

6.1. Purpose of the thesis

          - Clarify the effect of construction characteristics, especially the characteristics of soil composition on soil quality reinforced with cement;

       - Study and propose measures to improve the efficiency of cement reinforcement methods in combination with additives to improve soil with high organic content (peat) and saline soils (salty to very salty) in Mekong River Delta.

6.2. Subjects and scope of research

         - Research subjects: soft  clay soils are common in the Mekong river delta, distributed in the depth of  less than 20m, with expectation of  the full thickness of  soft soil layer in order to improve them with cement for the construction of medium-sized structures such as dykes, embankments, small culverts, infrastructure works, industrial buildings and residential low floors.

          - Scope of study: Construction properties such as composition (grains, minerals, chemicals, saline, alum, organic, pH, cation exchange) of soil affecting on reinforced quality with cement and cement with additives.

7.  Research methodology

- Inheritance historical method: Collect, analyze, synthesize, inherit existing documents;
- Experemental method: research of experiment in the laboratory and fied;
- Statistical analysic method: Analysis, statistics, interpretation of research results.

8.  Scientific and practical significance

8.1.   Scientific significance:

Results of the thesis have contributed to the soil research methodology for construction in the area; Initially, they clarify the general rule on the change of construction characteristics of some common soft clay soils in Mekong River Delta; They also are added to the research achievements in the laboratory and field in the improvement of soft clay soils by cement and cement with additives in Mekong River Delta.

8.2.   Practical significance

The research results are the scientific basis for use them as a reference, orientation for surveying, designing, treating soft soil by cement and ground treatment measures when encountering especial soft soil for the construction of small and medium works in Mekong River Delta. The thesis can also be used to the design of soil improvement in the similar soft soil conditions areas.

9. The new points of the thesis

1. The results of the thesis have evaluated  and analysised systematically to clarify the effect of soil construction characteristics on the quality of groundimprovement and divided into three groups of soils according toadvantage level for soft soil improvement by cement in the Mekong River Delta, they are: advantage (group1), less advantage (group 2: subgroups 2a and 2b) and disadvantage (group 3).

2. The thesis has evaluated the factors influencing on the construction characteristics of  soft clay soils in the Mekong River Delta to the quality of improved soil such as grains, mineral, chemical, salt, organic, pH, cation exchange and analysis of the positive and negative effects of each of the above factors; thesis also evaluates the effects of chemical component of cement, type of cement on reinforced soil, strength relationships of samples at different age, sample in the laboratory and field.

3. Proposed solutions to soil improvement efficiency in sub-group 2b (with additives of 4% lime, 2% gypsum, 1,5% rovo for best strength) and group 3 (the optimum additive of 4% lime,  2% gypsumand 1% rovo and 0.5% liquid sodium silicate, in which sample with 0.5% liquid sodium silicate gives the highest strength).


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

 

 
 
Các bài liên quan
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Thị Kim Dung) (02/05/2018)
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng) (25/01/2018)
 Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Ngọc Ánh (01/12/2017)
 Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lợi (29/11/2017)
 Thông tin luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Đỗ Ngọc Ánh) (30/09/2017)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 107
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,082,143
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR