Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 25/05/2020 14:21:07   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đào tạo  
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS.Dương Quốc Huy)
 
 

Tên luận ánNghiên cứu mưa, lũ cực hạn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Ngành học của luận án: Thủy văn học. Mã số: 62 44 02 24. Tên tác giả: Dương Quốc Huy. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong; PGS.TS. Ngô Lê Long. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Đối tượng nghiên cứu là: Mưa, lũ cực hạn

- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu tính toán mưa, lũ cực hạn cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn từ đó giúp hoàn thiên phương pháp tính toán lượng mưa, lũ cực hạn phù hợp cho điều kiện khí hậu nhiệt đới và thiếu số liệu như các lưu vực của Việt Nam. Kết quả tính toán phục vụ trực tiếp cho công tác tính toán xác định nhanh giá trị lũ PMF tại các hồ chứa trên lưu vực.

- Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn với các yếu tố tương tác giữa điều kiện phát triển thượng, hạ lưu và hiện tượng lũ, ngập úng của lưu vực.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

- Điều tra khảo sát thực địa:Nhằm thu thập, bổ sung, cập nhật các số liệu khí tượng thủy văn, địa hình, điều kiện tự nhiên, các hoạt động quản lý và khai thác trên lưu vực.

- Phương pháp phân tích thống kê: Kiểm tra đánh giá, tổng hợp và phân tích xử lý các số liệu về lũ, điều kiện lưu vực sông, điều kiện dân sinh kinh tế nhằm tìm ra quy luật diễn biến về lũ, xu thế biến đổi các điều kiện mặt đệm và phát triển kinh tế, xã hội.

- Phương pháp mô hình toán thuỷ văn thuỷ lực kết hợp với công nghệ GIS: Đây là phương pháp cơ bản và định lượng trong nghiên cứu lũ lớn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn nhằm tính toán về hiện tượng lũ cực hạn cũng như những rủi ro mà nó mang lại phục vụ mục tiêu quản lý lũ lớn chủ động trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.

- Phương pháp chuyên gia và sự tham gia của cộng đồng: Thừa kế có chọn lọc các kết quả nghiên cứu, điều tra cơ bản trước đây có liên quan đến nội dung của luận án, kinh nghiệm phòng chống lũ trong nhân dân, trao đổi với chuyên gia, học hỏi kinh nghiệm đã có từ cộng đồng.

- Phương pháp phân tích hệ thống: Đánh giá các yếu tố gây lũ lớn và đề xuất các giải pháp phòng, chống lũ lớn đều dựa trên cơ sở phân tích toàn hệ thống lưu vực sông, thông qua từng lưu vực bộ phận hay tiểu lưu vực sông thượng hạ lưu, từ đó rút ra quy luật phân bố của chúng theo không gian và thời gian xảy ra trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.

3. Các kết quả chính và kết luận

Ý nghĩa khoa học:

Phân tích, đánh giá được tồn tại của các phương pháp tính toán mưa cực hạn (PMP) đã thực hiện trên các lưu vực sông của Việt Nam từ đó đề xuất phương pháp tính toán phù hợp với lưu vực có điều kiện khí hậu nhiệt đới, thiếu số liệu, góp phần làm hoàn thiện phương pháp tính mưa PMP và lũ cực hạn (PMF).

Ý nghĩa thực tiễn:

Kết quả tính PMP và PMF cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn là một tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác quy hoạch, thiết kế và vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện trên lưu vực trong bối cảnh biến đối khí hậu và sự xuất hiện bất thường của các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đồng thời phương pháp luận tính toán của Luận án có thể mở rộng nghiên cứu cho các lưu vực khác ở Việt Nam.

Kết quả của luận án (những điểm mới)

Luận án đã nghiên cứu, đánh giá các phương pháp tính toán mưa, lũ cực hạn hiện nay để lựa chọn phương pháp tính toán phù hợp cho lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn nói riêng và các vùng khí hậu nhiệt đới không có đẩy đủ số liệu quan trắc nói chung. Luận án đã có những đóng góp mới về khoa học và thực tiễn đối với lĩnh vực quy hoạch và quản lý lũ nói chung và đối tượng mưa, lũ cực hạn nói riêng. Cụ thể như sau:

-  Lựa chọn phương pháp, hệ số KPMP để xác định mưa cực hạn phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam.

-  Xác định được PMP, PMF lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn từ đó đề xuất phương pháp xác định nhanh giá trị PMF tại các hồ chứa phục vụ kiểm soát an toàn hồ đập.


 

ABSTRACT OF THESIS

Thesis title: Research on Probable maximum precipitation, flood for Vu Gia-Thu Bon river basin

Specialization: Hydrology;                     Code: 62 44 02 24

Name of PhD Candidate: Duong Quoc Huy

Supervisors:     Assoc.Prof.Dr. Nguyen Tung Phong

                        Assoc.Prof.Dr. Ngo Le Long

Training Institution: Vietnam Academy for Water Resources

B, Content of compedia

1, Object and subject research

-        Subject: Probable maximum precipitation (PMP), flood (PMF)

-        Object: Calculate probable maximum precipitation, flood for Vu Gia-Thu Bon river basin, thus completing the method of calculating PMP, PMF suitable for tropical climates and lacks of data as basins of Vietnam. Calculation results directly serve for the rapid calculate the value of PMF for reservoirs in the basin.

-        Field of the research: Field of the research is the whole basin of Vu Gia-Thu Bon river basin with interactions between up-down-stream development conditions and flood, inundation of the basin.

2, The research method in used:

-        Field survey method: To collect, supplement, update data on hydro-meteorological, topography, natural conditions, management and exploitation activities in the river basin

-        Statistical analysis method: Examine, evaluate, synthesize and analyze data on flood, river basin conditions and economic conditions in order to find out the rules of flood, the trend of changing the conditions, economic and social development

-        Hydrological/hydraulics model combining with GIS method: This is a basic and quantitative method in the research on big flood in Vu Gia-Thu Bon river basin to calculate PMF as well as it’s risks serving for big flood positive management in Vu Gia-Thu Bon river basin.

-        Professionals and community participation method: Inheritance research results, basic surveys in the past related to the content of the thesis, flood prevention experience of the people, exchange with professionals, study the experience from the community

-        System analysis method: The evaluating factors causing big flood and propose flood prevention methods are based on the analysis of the whole river basin system, through each river sub-basin or up-and down-stream sub-basin, from there understanding their distribution rule on space and time in Vu Gia-Thu Bon river basin.

3, The main results and conclusions:

The meaning of science:

Analysis and evaluation of the limited of PMP calculation methods implemented in river basins of  Vietnam, from there proposed a calculation method suitable for basins with tropical climate, lack of data conditions, contributing to improve PMP and PMF calculation methods.

Practical significance:

PMP and PMF calculation results of Vu Gia-Thu Bon is a valuable referrence in the planning, designing and operating irrigation, hydropower structures in the river basin in the context of climate change and unusual occurrence of extreme climatic events. At the same time, the methodology of the thesis may extend to other river basins in Vietnam.

The results of the thesis (new points):

The research has studied and evaluated current methods of calculating PMP, PMF to select an approriate calculation method for Vu Gia-Thu Bon river basin in particular and tropical climate areas with the lack of data in general. The thesis has new scientific and practical contributions to the field of flood planning and management in general and to PMP, PMF in particular. Specifically as follows:

+ Select method, KPMP coefficient to determine PMP in accordance with Vietnam climate conditions.

+ Calculated PMP, PMF for Vu Gia-Thu Bon river basin, from there propose a  PMF rapid calculation method for reservoirs in the basin.


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Dương Quốc Huy)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Dương Quốc Huy)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Dương Quốc Huy) 

 
 
Các bài liên quan
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Đoàn Thị Minh Yến) (27/06/2018)
 Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Kim Dung (08/06/2018)
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Vũ Ngọc Bình) (04/05/2018)
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Thị Kim Dung) (02/05/2018)
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng) (25/01/2018)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 104
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,081,259
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR