Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 19/10/2020 22:20:47   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tuấn 
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 61 năm 2020 
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Phần mềm Quản lý KHCN  
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Ngô Đức Trung)
 
 

Tên Luận án: “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”.

 

Chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng.

Mã số: 9 58 02 11.

Tên tác giả:  NGÔ ĐỨC TRUNG.

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. VÕ PHÁN 2. GS.TS. TRẦN THỊ THANH.

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

1. Mục đích nghiên cứu

 - Làm sáng tỏ sự thay đổi các đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) theo các lộ trình ứng suất dỡ tải mô phỏng trạng thái ứng suất – biến dạng của vùng đất xung quanh hố đào trong tính toán hố đào sâu (HĐS).

- Nghiên cứu đề xuất các thông và mô hình nền phù hợp cho tính toán chuyển vị và biến dạng có xét đến quá trình dỡ tải của đất nền trong quá trình thi công đào đất.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 - Đối tượng nghiên cứu của luận án là trạng thái ứng suất biến dạng của vùng đất xung quanh hố đào.

- Phạm vi nhiên cứu: 

+ Đất loại sét yếu phân bố phổ biến ở TP. HCM nằm ở độ sâu từ 0 đến 30m: lớp bùn sét và lớp sét yếu là hai lớp đất có ảnh hưởng lớn đến HĐS.

+  Các đặc trưng cơ lý như sức kháng cắt và mô đun biến dạng của đất nền có ảnh hưởng lớn đến chuyển vị và biến dạng.

3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thống kê: Phân tích, tổng hợp, kế thừa các tài liệu, nghiên cứu đã có.

- Phương pháp thực nghiệm: lấy mẫu hiện trường và thực hiện các thí nghiệm trong phòng.

- Phương pháp mô phỏng số: áp dụng kết quả nghiên cứu mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn với các mô hình nền và so sánh với dữ liệu quan trắc kiểm chứng kết quả.

4. Những điểm mới của luận án

- Thực hiện các thí nghiệm ba trục với các lộ trình ứng suất dỡ tải mô phỏng trạng thái ứng suất biến dạng của vùng đất xung quanh hố đào trong quá trình thi công đào đất. Từ đó nghiên cứu sự thay đổi sức kháng cắt và mô đun biến dạng của đất yếu TP. HCM theo các lộ trình ứng suất dỡ tải. 

- Đề xuất các hệ số điều chỉnh tham số sức kháng cắt và mô đun biến dạng của đất nền theo lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán HĐS.

- Đề xuất hệ số tương quan Eur/E50 và Eoed/E50 trong mô hình Hardening Soil của đất yếu TP. HCM để tính toán HĐS.

- Đề xuất tham số mũ diễn tả sự phụ thuộc của mô đun biến dạng vào trạng thái ứng suất (tham số m) trong mô hình Hardening Soil của đất yếu TP. HCM.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung vào phương pháp luận nghiên cứu đất xây dựng khu vực, bước đầu làm sáng tỏ quy luật về sự thay đổi các đặc trưng cơ lý của đất sét yếu phổ biến ở TP. HCM theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong thiết kế HĐS.

- Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và luận chứng để định hướng cho công tác khảo sát, thiết kế hố đào sâu trên nền đất yếu TP. HCM. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể dùng để tham khảo trong công tác thiết kế HĐS cho các khu vực có điều kiện đất nền tương tự.

 


ABSTRACT OF THE DOCTORAL THESIS

PhD. Candidate: NGO DUC TRUNG

Thesis title: “Study on the change of some physic-mechanic characteristics of soft soil in Ho Chi Minh City according to the unloading stress paths in the calculation of deep excavations”

Major:  Geotechnical Engineering

Major code:  9 58 02 11

Scientific Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. VO PHAN   2. Prof. Dr. TRAN THI THANH

Name of training institution: The Southern Institute of Water Resources Research

Abstract of the Doctoral thesis:

1. Purpose of the thesis

- Clarify the change of physic-mechanic characteristics of soft soil in Ho Chi Minh City (HCMC) according to the unloading stress paths simulate the stress-strain behavior of the soil around the foundation pit in the calculation deep excavations.

- Study and proposes appropriate parameters and constitutive models for calculations displacement and deformation that consider the unloading process during excavation.

2. Subjects and scope of research

- Research subjects: The object of the thesis is the state of stress-strain of the soil around the deep excavation.

- Scope of study:  

+ Soft clay soils are common in HCMC, distributed in the depth from 0 to 30m: soft clay and very soft clay are two layers of soil have a great impact on the deep excavations.

+ Physic-mechanic characteristics such as shear strength and modulus of deformation of soil have a great influence on displacement and deformation.

3. Research methodology

- Statistical methods: analyze, synthesize and inherit documents and researches.

- Experimental method: field sampling and laboratory experiments.

- Numerical simulation method: apply simulation results by finite element method with constitutive models and compare with results verification data.

4. The new points of the thesis

- Perform triaxial experiments with unloading stress paths simulating the stress-strain behavior of the soil around foundation pits during excavation work. From there, study the change of shear strenght and modulus of deformation of sof soil in HCMC according to the unloading stress paths.

- Proposed coefficients for adjusting the shear strenght and deformation modulus of the ground under the unloading stress paths in the calculation deep excavations.

- Suggested correlation coefficient Eur / E50 and Eoed / E50 in the Hardening Soil model of soft soil in HCMC to calculate the deep excavations.

- Proposed parametric exponential depiction of modulus dependence on stress state (parameter m) in Hardening Soil model of soft soil in HCMC.

5. Scientific and practical significance

- Scientific significance: The research results of the thesis contribute to the methodology of researching soil for construction of the area, firstly to clarify the law of change of mechanical properties of clay is common in the HCMC according to the unloading stress paths in deep excavations design.

- Practical significance: The research results provide the scientific and theoretical foundation to guide the survey and design of deep excavations on soft soil in Ho Chi Minh City. The results of the thesis can also be used as reference in the design of deep excavations for areas with similar soil conditions.  


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Ngô Đức Trung)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Ngô Đức Trung)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Ngô Đức Trung) 

 
 
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 2888
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 45,490,594
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR