Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 19/08/2019 21:36:04   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 
 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2019 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 54 năm 2019 
 Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện năm 2019 
 
  Sách & Ấn phẩm  
Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Biên soạn: PGS.TS. Đoàn Thế Lợi và ThS. Trương Đức Toàn - Viện Kinh tế & Quản lý Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

MỤC LỤC
SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

Trang

·

Li nói đầu

3

·

Mc lc

5

·

CHƯƠNG 1

 

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC
VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

·

1.1. Định mc kinh tế k thut trong qun lý, khai thác và bo v công trình thy li

9

·

1.2. Nguyên tc và yêu cu xây dng định mc qun lý công trình thy li

10

·

1.3. Phương pháp xác định thi gian làm vic

10

·

1.3.1. Xác định kết cu thi gian làm vic

10

·

1.3.2. Phương pháp đo thi gian tiêu hao

11

·

1.4. Phương pháp xây dng định mc

12

·

1.4.1. Phương pháp phân tích

12

·

1.4.2. Phương pháp tiêu chun

13

·

1.4.3. Phương pháp thng kê - kinh nghim

13

·

CHƯƠNG 2

 

 

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRÊN ĐƠN VỊ
SẢN PHẨM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC
VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

·

2.1. Định mc lao động trong công tác qun lý khai thác và bo v công trình thy li

14

·

2.1.1. Các căn c xây dng định mc lao động

14

·

2.1.2. Xây dng định mc lao động

15

·

2.1.3. Điu chnh định mc lao động

30

·

2.2. Đơn giá tin lương trên đơn v sn phm tưới tiêu

30

·

2.2.1. Các căn c xây dng đơn giá tin lương trên đơn v sn phm tưới tiêu

31

 

2.2.2. Xây dng đơn giá tin lương trên đơn v sn phm tưới tiêu

31

 

2.2.3. Điu chnh đơn giá tin lương trên đơn v sn phm tưới tiêu

35

 

CHƯƠNG 3

 

 

ĐỊNH MC SA CHA THƯỜNG XUYÊN TÀI SN C ĐỊNH

 

·

3.1. Các căn c xây dng định mc sa cha thường xuyên tài sn c định

36

·

3.2. Xây dng định mc sa cha thường xuyên tài sn c định

36

·

3.2.1. Trình t xây dng định mc sa cha thường xuyên tài sn c định

36

·

3.2.2. Tng hp, phân nhóm và phân loi tài sn c định

37

·

3.2.3. Xây dng định mc sa cha thường xuyên chi tiết

40

·

3.2.4. Xây dng định mc sa cha thường xuyên tng hp

51

 

CHƯƠNG 4

 

 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT RUỘNG

 

·

4.1. Các căn c xây dng định mc s dng nước

53

·

4.2. Xây dng định mc s dng nước

54

·

4.2.1. Trình t xây dng định mc s dng nước

54

·

4.2.2. Thu thp, tng hp s liu và phân vùng tính toán

54

·

4.2.3. Tính toán chi tiết lượng nước đến và nước hao

55

·

4.2.4. Tính toán định mc s dng nước cho các đối tượng dùng nước

60

·

4.3. Điu chnh định mc s dng nước

70

 

CHƯƠNG 5

 

 

ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TƯỚI

 

·

5.1. Các căn c xây dng định mc đin bơm tưới

71

·

5.2. Xây dng định mc đin bơm tưới

71

·

5.2.1. Trình t xây dng định mc đin bơm tưới

71

·

5.2.2. Tng hp, phân loi trm bơm tưới

72

·

5.2.3. Xây dng định mc đin bơm tưới chi tiết

73

·

5.2.4. Xây dng định mc đin bơm tưới tng hp

78

·

5.3. Điu chnh định mc đin bơm tưới

80

 

CHƯƠNG 6

 

 

ĐỊNH MC TIÊU TH ĐIN NĂNG CHO BƠM TIÊU

 

·

6.1. Các căn c xây dng định mc đin bơm tiêu

84

·

6.2. Xây dng định mc đin bơm tiêu

84

·

6.2.1. Trình t xây dng định mc đin bơm tiêu

84

·

6.2.2. Tng hp, phân loi trm bơm tiêu, lưu vc tiêu

85

·

6.2.3. Xây dng định mc đin bơm tiêu chi tiết

86

·

6.2.4. Xây dng định mc đin bơm tiêu tng hp

98

·

6.3. Điu chnh định mc đin bơm tiêu

102

 

CHƯƠNG 7

 

 

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN LIỆU
CHO VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

 

·

7.1. Các căn c xây dng định mc tiêu hao vt tư

103

·

7.2. Xây dng định mc tiêu hao vt tư

104

·

7.2.1. Trình t xây dng định mc tiêu hao vt tư

104

·

7.2.2. Tng hp, phân nhóm máy móc thiết b

104

·

7.2.3. Xây dng định mc tiêu hao vt tư chi tiết

106

·

7.2.4. Xây dng định mc tiêu hao vt tư tng hp

111

·

7.2.5. Tính toán định mc chi phí vt tư tng hp

113

·

7.3. Điu chnh định mc tiêu hao vt tư

113

 

CHƯƠNG 8

 

 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

·

8.1. Các căn c xây dng định mc chi phí qun lý doanh nghip

116

·

8.2. Xây dng định mc chi phí qun lý qun lý doanh nghip

117

·

8.2.1. Trình t xây dng định mc chí phí qun lý doanh nghip

117

·

8.2.2. Phân loi, phân nhóm chi phí qun lý doanh nghip

117

·

8.2.3. Xây dng định mc chi phí qun lý doanh nghip theo phương pháp
th
ng kê - kinh nghim

119

·

8.2.4. Xây dng định mc chi phí qun lý doanh nghip theo phương pháp
phân tích

121

·

8.3. Điu chnh định mc chi phí qun lý doanh nghip

127

 

PHỤ LỤC SỐ 1

 

 

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG
TRÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TƯỚI TIÊU

 

·

Phn I: Ni dung công vic, yêu cu k thut trong qun lý, vn hành
và b
o v h thng công trình thy li

128

·

Phn II: Mt s bng biu thu thp s liu phc v tính toán định mc lao động
đơn giá tin lương

152

 

PH LC S 2

 

 

ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

·

Phn I: Mt s bng biu thu thp s liu phc v tính toán định mc thường xuyên
tài s
n c định

158

·

Phn II: Mt s định mc v hao phí thi gian và vt tư tham kho trong sa cha
th
ường xuyên máy móc thiết b

161

 

PH LC S 3

 

·

ĐỊNH MC S DNG NƯỚC MT RUNG

170

 

PH LC S 4

 

·

ĐỊNH MC TIÊU HAO ĐIN NĂNG CHO BƠM TƯỚI

183

 

PH LC S 5

 

·

ĐỊNH MC TIÊU HAO ĐIN NĂNG CHO BƠM TIÊU

185

 

PH LC S 6

 

 

ĐỊNH MC TIÊU HAO VT TƯ NGUYÊN NHIÊN LIU
CHO V
N HÀNH BO DƯỠNG MÁY MÓC THIT B

186

 

PH LC S 7

 

 

ĐỊNH MC CHI PHÍ QUN LÝ DOANH NGHIP

188

 

TÀI LIU THAM KHO

190

 

 

 

 
 
Các bài liên quan
 Hỏi đáp về Nghị định 115/2005/NĐ-CP & Nghị định 80/2007/NĐ-CP (28/09/2010)
 Tuyển tập Khoa học công nghệ 50 năm xây dựng & Phát triển Tập II (07/01/2010)
 Tuyển tập Khoa học công nghệ 50 năm xây dựng & Phát triển Tập I (07/01/2010)
 Danh mục các loại sách (04/11/2009)
 Danh mục các tiêu chuẩn (04/11/2009)
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện [08/08/2019]
 Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (UV PGS Hồ Việt Cường) [22/07/2019]
 Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (UV PGS Đỗ Hoài Nam) [22/07/2019]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 110
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 35,985,292
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR