Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ sáu 05/03/2021 04:13:09   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 63 năm 2020 
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
 Các Ban tham mưu 
 


Trụ sở của các Ban Tham mưu tại: Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam - 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số Điện thoại:             043.8522086
Số Fax:                         043.5632827

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Hành chính


1.1) Về Tổ chức cán bộ:

a) Chủ trì tham mưu cho Ban Giám đốc Viện thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ, viên chức và người lao động;
b) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Viện thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
c) Chủ trì thẩm định, trình Giám đốc Viện dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
d) Trình Giám đốc Viện về quy hoạch, kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nguồn nhân lực của Viện, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; quản lý cán bộ, viên chức và người lao động theo thẩm quyền và phân cấp; kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái theo quy định của pháp luật;
đ) Trình Giám đốc Viện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
e) Trình Giám đốc Viện kế hoạch thi tuyển, xếp ngạch, nâng ngạch, chế độ, chính sách tiền lương và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
g) Hướng dẫn kiểm ta công tác cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm và thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam theo phân cấp quản lý của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.2) Về Hành chính quản trị:

a) Công tác bảo vệ, thanh tra, pháp chế, quân sự, tự vệ, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong cơ quan Viện;
b) Các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, lế tân, khánh tiết;
c) Quản lý cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản; phương tiện và điều kiện làm việc thuộc khối tham mưu Ban Giám đốc Viện;

1.3) Quản lý đầu tư và xây dựng:

a) Quản lý quy hoạch sử dụng đất đai trong toàn Viện;
b) Quản lý quy hoạch về xây dựng chung của toàn Viện, đề xuất chủ trương đầu tư hàng năm; xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, nâng cấp hiện đại hóa cơ sở vật chất của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng với tất cả nguồn vốn đầu tư vào Viện theo quy định của pháp luật.

1.4) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

1.5) Thường trực hội đồng tuyển dụng, hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng, kỹ luật, công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra và công tác phòng chốnga tham nhũng của Viện.

1.6) Quản lý khai thác khu thí nghiệm Hào Lạc, quản lý phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.7) Quản lý cán bộ, viên chức va tài sản, thiết bị và hồ sơ, tài liệu của Ban.

1.8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.


Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tổng hợp 

2.1) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch:

a) Tổ chức xây dựng và trình Giám đốc Viện phê duyệt chiến lược, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN), sản xuất kinh doanh các dự án phát triển công nghệ, thông tin, tiếp thị khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ;

b) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN dài hạn;

c) Tổ chức xây dựng các Chương trình KHCN cho các đơn vị trực thuộc.

2.2) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vị sản xuất kinh doanh của toàn Viện:

a) Tổ chức thẩm định đề cương dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài dự án được cơ quan có thẩm quyền, ủy quyền cho Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

b) Tham gia với cơ quan quản lý cấp trên tổ chức thẩm định đề cương, dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài/dự án theo quy định của pháp luật;

c) Trình Giám đốc Viện ký đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng các hợp đồng, dịch vụ KHCN, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ cảu Viện và các đơn vị thành viên;

đ) Quản lý tiến độ và chất lượng các hợp đồng kinh tế ký qua tài khoản Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN của các đơn vị thuộc Viện.

2.3) Hợp tác quốc tế:

a) tổng hợp chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế (HTQT) của toàn Viện để trình Giám đốc Viện quyết định;

b) Kiểm tra việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch hợp tác quốc tế đã được phê duyệt;

c) Tham gia đánh giá nghiệm thu các dự án hợp tác quốc tế;

2.4) Hoạt động thông tin:

a) Điều phối các chương trình công tác của Viện và tổng hợp tình hình hoạt động của Viện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

b) Phát hành tạp chí, trang thông tin điện tử, ấn phẩm về KHCN;

c) Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN của toàn Viện, lưu trữ kết quả đề tài dự án KHCN của toàn Viện;

d) Phụ trách thư viện, thư viện điện tử, tổ chức triển lãm, hội chợ, hội thảo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

2.5) Chủ trì tổng hợp các hoạt động sở hứu trí tuệ của toàn Viện theo quy định của pháp luật.

2.6) Thường trực Hội đồng khoa học, Hội đồng danh học hàm cơ sở của  của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

 

2.7) Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Ban.

2.8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.


Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tài chính - Kế toán

3.1) Chủ trì tham mưu Giám đốc Viện thực hiện luật ngân sách Nhà nước, luật kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của toàn Viện KHTL Việt Nam.

3.2) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện những quy định, chế độ, chính sách và báo cáo trong lĩnh vực tài chính kế toán.

3.3) Tổ chức quản lý thu chi ngân sách:

a) Tổng hợp, lập dự toán thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Viện trình Bộ;

b) Trình Giám đốc Viện quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở các quyết định giao dự toán của Bộ cho Viện, việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc (đơn vị dự toán cấp 3) phải gửi về Bộ (qua Vụ Tài chính) để theo dõi;

c) Tham gia thẩm tra trình Bộ phê duyệt dự toán, quyết toán chương trình đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án điều tra cơ bản, đào tạo nghiên cứu sinh, sự nghiệp bảo vệ môi trường và các dự án do Bộ quản lý;

d) Trước khi xét duyệt quyết toán năm, Viện KHTLVN có trách nhiệm thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc đồng thời báo cáo bề Bộ (Vụ Tài chính) để phối hợp; lập biên bản xét duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc gửi kèm báo cáo quyết toán năm toàn Viện về Bộ. Tổng hợp quyết toán và thông báo quyết toán hàng năm của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở thông báo duyệt quyết toán của Bộ;

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, kế toán theo quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định của pháp luật.

3.4) Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công:

a) Tham mưu cho Giám đốc Viện trình Bộ quyết định phương án xử lý tài sản Nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán và thanh lý) cho các đơn vị thuộc Viện theo quy định hiện hành;

b) Tổ chức thực hiện kiểm kê, tính hao mòn đối với tài sản thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh;

c) Hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản theo quy định của pháp luật;

3.5) Theo dõi và kiểm tra về tài chính kế toán của các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ do Viện quản lý.

3.6) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ tài chính, kế toán đối với các dự án viện trợ không hoàn lại.

3.7) Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tài chính, định mức sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Viện.

3.8) Trình Giám đốc Viện giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

3.9) Tham gia xây dựng các định mức chi tiêu, cơ chế quản lý và tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động của Viện.

3.10) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức tài chính, kế toán trong Viện.

3.11) Thường trực công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Viện.

3.12) Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Ban.
3.13) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt
Nam giao.

Thông báo
 Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 tại CSGDĐH Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/12/2020]
 Bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020 [25/12/2020]
 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Mạnh Trường [20/11/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 242
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 48,520,301
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR