TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Ảnh hưởng của các dạng kết cấu đê giảm sóng đến tương tác sóng, công trình đã ứng dụng ở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long

15/05/2023

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tương tác sóng và công trình đối với các loại đê giảm sóng khác nhau đã được ứng dụng ở bờ biển ĐBSCL bằng mô hình vật lý trên máng sóng. Kết quả đã làm rõ ảnh hưởng của các dạng kết cấu đến quá trình truyền sóng, sóng phản xạ và tiêu tán sóng đồng thời phân tích sự khác biệt về đặc tính sóng sau công trình khi truyền qua đê giảm sóng kết cấu xốp rỗng và dạng đê thân rỗng và đục lỗ hai mặt.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế mô hình thí nghiệm

2.2. Kịch bản và các trường hợp thí nghiệm

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của hình dạng kết cấu đến các hệ số Kt, Kr, Kd

3.2. Ảnh hưởng kết cấu giảm sóng đến sự biến đổi chu kỳ sóng

3.3. Ảnh hưởng các kết cấu giảm sóng đến sự biến đổi phổ sóng

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Van der Meer, J.W., Daemen, I.F.R., 1994. Stability and wave transmission at low crested rubble mound structures. Journal of Waterway, Port Coastal and Ocean Engineering, 1, 1-19.

[2] Burcharth, H.F. and Hughes, S.A. (2003). Types and functions of coastal structures. In Coastal Engineering Manual (pp. VI-2). Coastal Engineering Research Center.

[3] Wave reflection characteristics of permeable and impermeable submerged trapezoidal Breakwaters – Mathew Hornack

[4] Zelt, J.A. and Skjelbreia, J.E., 1992. Estimating incident and reflected wave fields using an arbitrary number of wave gauges. Proc. 23rd Int. Conf. Coastal Eng., ASCE, pp. 777-789.

[5] A demountable wave absorber for wave flumes and basins - Simon Alexander Tiedeman, William Allsop, Viviana Russo2012. https://journals.tdl.org/icce/index.php/icce/article/view/6993 - author-4

[6] Reynolds number definition: https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number

[7] Mansard, E., Funke, E., 1980. The measurement of incident and reflected spectra using a least square method. Proceedings of the 17th International Conference on Coastal Engineering, vol. 2, pp. 154–172.

[8] Elgar, S., T. H. C. Herbers, and R. T. Guza, Reflection of ocean surface gravity waves from a natural beach, J. Phys. Oceanogr., 24, 1503 – 1511, 1994.

[9] Hee Min Teh, V Venugopal, T Bruce, 2012. Performance analysis of composite semicircular breakwaters of different configurations and porosities. Coastal Engineering Proceedings, 38-38

[10] Le Xuan, T., Ba, H.T., Le Manh, H., Do Van, D., Nguyen, N.M., Wright, D.P., Bui, V.H., Mai, S.T. and Anh, D.T, 2020. Hydraulic performance and wave transmission through pilerock breakwaters. Ocean Engineering, 218, p.108229.

[11] Đỗ Văn Dương, Nguyễn Nguyệt Minh, Lê Duy Tú, Lê Xuân Tú, Đinh Công Sản, Trần Thùy Linh, 2021. Xác định ảnh hưởng của chiều rộng đỉnh đến hiệu quả giảm sóng của đê giảm sóng cọc ly tâm – đá đổ trong máng sóng - Tạp chí khoa học công nghệ thủy lợi số 66-2021.

[12] Báo cáo đánh giá các giải pháp bảo vệ bờ biển ĐBSCL 4/2021. Viện khoa học Thủy lợi miền Nam.

[13] Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương, 2019. Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình truyền sóng của đê giảm sóng kết cấu rỗng trên mô hình máng sóng. Tạp chí khoa học công nghệ thủy lợi Số 57 (12/2019).

[14] Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương, 2020. Nghiên cứu khả năng truyền sóng của đê kết cấu cọc ly tâm đổ đá hộc trên mô hình máng sóng. Tạp chí khoa học công nghệ thủy lợi Số 58 (2/2020).

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ảnh hưởng của các dạng kết cấu đê giảm sóng đến tương tác sóng, công trình đã ứng dụng ở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Nguyệt Minh, Lê Duy Tú, Trương Ngọc Đạt, Lê Xuân Tú, Trần Thùy Linh
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Bùi Huy Bình
Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

 

Ý kiến góp ý: