TextBody

, 19/05/2022

Huy chương 2

Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) trong lựa chọn phương án thiết kế các dự án thủy lợi

12/05/2022

Tiếp cận bền vững các dự án phát triển nông thôn, dự án thủy lợi, sự phát triển chỉ có thể bền vững nếu đảm bảo được đồng thời các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên hiện nay trong giai đoạn lập dự án đầu tư, quá trình đánh giá lựa chọn phương án thiết kế chưa đảm bảo đầy đủ các mục tiêu bền vững. Bằng phương pháp phân tích theo thứ bậc (AHP) có thể xem xét nhiều tiêu chí và có thể kết hợp phân tích các yếu tố định tính lẫn định lượng, sẽ chọn ra được phương án thiết kế tốt nhất thỏa mãn các tiêu chí đặt ra. Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp các tiêu chí, phương pháp AHP với 3 bước chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. AHP trả lời các câu hỏi “Chúng ta nên chọn phương án nào?” hay “Phương án nào tốt nhất?”

1. ĐẶT VẤN ĐỀ *

2. TỔNG QUAN VỀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP)

3. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP)

4. ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP AHP LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] UNCED, Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển. Rio de Janeiro (Brazil), 1992.

[2] Nguyễn Quang Kim, Bùi Hiếu, Phạm Ngọc Hải, Phạm Việt Hòa, Giáo trình Tiếp cận bền vững các dự án phát triển nông thôn.: Nxb Nông nghiệp, 2005.

[3] Saaty, T.L, "Decision making with the Analytic Hierarchy Process", Int. J. Services, Sciences, 1(1), pp.83–98., 2008.

[4] Saaty, T.L. and Vargas L.G., “Decision Making in Economic, Political, Social, and Technologycal Environments with the Analytic Hierarchy Process”. RWS Publication,Pittsburgh, PA, USA, 1994, 1994.

[5] Saaty T.L, "Decisions Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World". RWS Publications, Pittsburgh, 1995.

[6] Trần Thị Mỹ Dung , “Tổng quan về việc ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP) trong quản lý chuỗi cung ứng".: Tạp chí Khoa học 2012:21a 180-189. Trường Đại học Cần Thơ, 2012.

[7] Min, H.K.; Melachrinoudis, E., “The relocation of a hybrid manufacturing/distribution facility from supply chain perspectives: a case study”. Omega, 1999. 27: p. 75-85, 1999.

[8] Đỗ Thị Minh Hạnh, Luận án tiến sĩ "Xây dựng các tiêu chí đánh giá và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để đảm bảo hoạt động bền vững của nhà máy xử lý nước thải đô thị".: Trường Đại học Xây dựng, 2019.

[9] Wang, K.M.; Wang, C.K.; Hu, C, Analytic Hierarchy Process with fuzzy scoring in evaluating multidisciplinary R&D projects in China". IEEE Transactions on Engineering Management, 2005. 52: p. 119-129, 2005.

[10] Nguyễn Thế Quân, "Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng".: Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, ISSN 1859-3194, số 17 (II/2015), trang 21-29, 2015.

[11] Cấn Thu Văn, Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai”.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015.

[12] Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, "Xây dựng phương pháp tính trọng số để xác định chỉ số dễ bị tổn thương lũ lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn".: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S (2015) 93-102, 2015.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) trong lựa chọn phương án thiết kế các dự án thủy lợi

Nguyễn Hồng Trường
Trung tâm tư vấn PIM

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI