TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Bản tin giám sát chất lượng nước Hệ thống Thủy lợi An Trạch (từ ngày 24/03/2023 - 31/03/2023)

23/03/2023

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”:

Download file: BẢN TIN TUẦN, KỲ 07, THÁNG 3 - KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 24/03 - 31/03/2023

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: