TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch, bản tin tháng 4 và bản tin tuần kỳ 13, ngày 02/05/2024

02/05/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

Download file:

- BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KỲ 13. NGÀY LẤY MẪU: 25-26/04/2024. NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 02/05/2024

- BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 4. NGÀY LẤY MẪU: 11-12 VÀ 25-26 THÁNG 4 NĂM 2024
NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 02 THÁNG 5 NĂM 2024.

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: