TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch, bản tin tháng 5 và bản tin tuần kỳ 17, ngày 30/05/2024

30/05/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

- BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 5. NGÀY LẤY MẪU: 09-10 VÀ 23-24 THÁNG 5 NĂM 2024. NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 30 THÁNG 5 NĂM 2024

- BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KỲ 17. NGÀY LẤY MẪU: 23-24/05/2024. NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH: 30/05/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Ý kiến góp ý: