TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Báo cáo giám sát chất lượng nước HTTL An Trạch - Bản tin kỳ 19, ngày 14/06/2024

13/06/2024

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”

BẢN TIN TUẦN, KỲ 19, THÁNG 06. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 14/06 – 20/06/2024

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 

Ý kiến góp ý: