TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước cho nghiên cứu sinh Lê Xuân Quang

22/04/2011

Chiều ngày 29/5/2010, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ cấp nhà nước cho NCS Lê Xuân Quang về đề tài: "Nghiên cứu chế độ tưới hợp lý cho cây ăn quả (cây Thanh Long) vùng khô hạn Nam Trung Bộ"

Chuyên ngành: Tưới tiêu cho cây trồng. Mã số: 62 62 27 01.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã định lượng được các chỉ tiêu của chế độ tưới cho cây Thanh long, lượng nước cần theo thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây trồng, hệ số cây trồng Kc của cây Thanh long.

- Xác định được mối quan hệ giữa lượng nước tưới với năng suất cây  Thanh Long cũng như hệ số nhạy cảm nước Ky của cây Thanh long Bình Thuận.

- Lần đầu tiên đưa ra được cơ sở khoa học và phương pháp tưới trong điều kiện thiếu nước với chế độ tưới hạn chế và chế độ tưới luân chuyển ½ gốc cho cây trồng cạn nói chung và Thanh long tại Việt Nam nói riêng.

Hội đồng đã ra nghị quyết đề nghị cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Xuân Quang./.

 

 

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

Ý kiến góp ý: