TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2

Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước cho nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Anh

22/04/2011

Sáng ngày 29/5/2010, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước cho NCS. Nguyễn Việt Anh về đề tài: "Nghiên cứu chế độ nước mặt ruộng hợp lý để giảm thiểu phát thải khí mêtan trên ruộng lúa vùng đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Hồng"

 

Chuyên ngành: Tưới tiêu cho cây trồng. Mã số: 62 62 27 01.

Những đóng góp mới của luận án:

Lần đầu tiên ở Việt Nam định lượng được thế ôxy-hóa khử (Eh) từ -176mV đến -287 mV là điều kiện để hình thành mêtan trong đất phù sa trung tính ít chua (pH≈7), bón phân vô cơ + hữu cơ, ngập nước có cấy lúa ở đồng bằng sông Hồng. Theo đó, khẳng định cây lúa đóng vai trò quyết định để mêtan đã hình thành trong đất phát thải vào khí quyển, trên đất không cấy lúa lượng mêtan phát thải không đáng kể.

Xác định chế độ nước mặt ruộng theo công thức tưới nông-lộ-phơi giảm thiểu lượng mêtan phát thải trung bình toàn vụ mùa 11,25%, tương ứng vụ xuân 8,97% so với công thức tưới nông thường xuyên.Xác định được tương quan chặt chẽ giữa cường độ mêtan phát thải (Y) và cường độ bốc thoát hơi nước (x) giai đoạn sinh trưởng từ cấy-hồi xanh đến đứng cái-làm đòng, theo phương trình tuyến tính: vụ xuân Y=9,9631x-25; R2=0,731; vụ mùa: Y=30,885x-97; R2=0,875 (R-hệ số tương quan); Tương quan này có ý nghĩa là khi giảm cường độ bốc thoát hơi nước mặt ruộng sẽ giảm thiểu được cường độ mêtan phát thải trên ruộng lúa.

Hội đồng đã ra nghị quyết đề nghị cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Anh./.

 

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

 

 

Ý kiến góp ý: