TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Các nhân tố ảnh hưởng thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân ứng phó với biến đổi khí hậu

28/06/2022

Khu vực tư nhân vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, vừa là nguồn lực quan trọng thúc đẩy hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu. Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tích cực và có vai trò quan trọng đến việc thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 5 nhân tố ảnh hưởng tích cực và có vai trò quan trọng nhất đến thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu là: 1) Cam kết của Đảng và Chính phủ; 2) Có một đơn vị chuyên ngành để hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia dự án ứng phó với biến đổi khí hậu; 3) Có một cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về ứng phó với biến đổi khí hậu; 4) Năng lực tài chính ở cấp Trung ương và cấp tỉnh được đảm bảo đầy đủ; và 5) Có hệ thống pháp lý đảm bảo tính thống nhất.

1. MỞ ĐẦU *

2. SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Thọ Đạt và Vũ Thị Hoài Thu (2019), Kinh tế và chính sách biến đổi khí hậu, Nxb. Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

[2] Eckstein, D., Hutfils, M.-L., & Winges, M. (2020). Global Climate Risk Index 2020: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018. Germanwatch. (Link truy cập tài liệu: https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf ).

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Các nhân tố ảnh hưởng thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân ứng phó với biến đổi khí hậu

Phạm Thu Hương
Bộ Tài nguyên và Môi trường

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: