TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Đánh giá ảnh hưởng của sự dịch chuyển giờ cao điểm đến hiệu quả các thủy điện điều tiết ngày

14/03/2024

Các trạm thủy điện (TTĐ) nhỏ đều được áp dụng tính giá bán điện theo Biểu giá chi phí tránh được, giờ phát điện cao điểm từ khung thời gian 9h30 đến 11h30 và từ 17h đến 20h không kể ngày chủ nhật. Ngày 09/02/2021 Bộ Công thương có quyết định số 478/QĐ-BCT cho phép dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy từ khung thời gian 9h30 đến 11h30 sang khung thời gian 6h đến 8h các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Sự thay đổi này có ảnh hưởng đáng để đến hiệu quả của các TTĐ điều tiết này mà hồ chứa có dung tích hữu ích hạn chế (Vhi/Vyc<40%). Khi dung tích hồ đủ lớn để đáp ứng nhu cầu nước cho phát cao điểm thì sự thay đổi khung giờ có tác động không rõ nét đến hiệu quả năng lượng (Vhi/Vyc>40%)

1. GIỚI THIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN

3.1. Lựa chọn các công trình điển hình

3.2. Tài liệu phục vụ tính toán

3.3. Kết quả tính toán

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Nghĩa (2017). “Nghiên cứu lựa chọn quy trình vận hành phát điện hợp lý cho bậc thang thủy điện Krông Nô 2&3”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 41 tháng 12/2017, trang 120-126.

[2] Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2021 (2021). “Về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ”.

[3] Quyết định số 1028/QĐ-BCT ngày 27 tháng 04 năm 2023 (2023). “Ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2023”.

[4] Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 (2009). “Quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện”.

[5] Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 (2014). “Quy định về trình tự, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ”.

[6] Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 (2019). “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương”.

[7] Thiết kế kỹ thuật, công trình thủy điện Nậm Núa 2.

[8] Thiết kế kỹ thuật, công trình thủy điện Đắk Lô 1.

[9] Thiết kế kỹ thuật, công trình thủy điện Nậm Củm 2.

[10] Thiết kế kỹ thuật, công trình thủy điện Nậm Cầy.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá ảnh hưởng của sự dịch chuyển giờ cao điểm đến hiệu quả các thủy điện điều tiết ngày

Nguyễn Văn Nghĩa
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: