TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Đánh giá chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

12/01/2024

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé nằm phía Tây đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động, đây được xem là một trong những cống lớn nhất Việt Nam. Bài báo trình bày kết quả đánh giá thực trạng chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé, thông qua việc quan trắc và phân tích các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và sử dụng chỉ số WQI (Water Quality Index). Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu cho thấy chất lượng nước trong vùng đang có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD), ô nhiễm dinh dưỡng (amoni, nitrite) và ô nhiễm vi sinh do ảnh hưởng từ việc xả nước thải sinh hoạt, công nghiệp và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong vùng, đặc biệt là ở hai khu vực cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành và kênh Xáng Giồng Riềng. Từ kết quả phân tích, tìm ra các nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé như: xả thải từ nguồn sinh hoạt và các nhà máy chế biến thủy hải sản trong vùng nghiên cứu. Bài báo cũng đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm là cần tăng cường về công tác vệ sinh môi trường nông thôn cho các khu chợ, các hộ gia đình và các khu chăn nuôi hộ gia đình, kiểm soát các nguồn thải tự phát (các khu công nghiệp, dân cư,…) đổ vào các kênh rạch.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phạm vi nghiên cứu

2.2. Đối tượng nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Diễn biến chất lượng nước mặt trong hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé

3.2 Đánh giá chỉ số chất lượng nước WQ

3.3 Các nguyên nhân gây ô nhiễm chất lượng nước trong hệ thống

3.4. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Doãn Văn Huế, Nguyễn Trọng Tuấn, Tô Văn Thanh (2021): Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất tôm-lúa vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 65-2021.

[2] Lê Xuân Quang (2019): Kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Liễn Sơn - Vĩnh Phúc vụ đông xuân 2019, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 55-2019.

[3] Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI).

[4] Quyết định số 4789/QĐ-BNN-TCTL ngày 6/12 /2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy trình vận hành tạm thời Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn- Cái Bé.

[5] Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước (2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt.

[6] Viện Kỹ thuật Biển (2022): Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thông công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Nguyễn Công Toại, Phạm Vũ Phương Trang,
Phạm Thị Thu Ngân, Phan Mạnh Hùng, Hà Thị Xuyến

Viện Kỹ thuật Biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: