TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Đánh giá diễn biến dòng chảy sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh

30/08/2023

Sông Cổ Chiên và sông Hậu là 2 tuyến sông có vai trò rất quan trọng với sự phát triển bền vững của tỉnh Trà Vinh, là nơi cung cấp nguồn nước ngọt quý giá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do là tỉnh ven biển, nằm ở hạ nguồn nên chế độ dòng chảy của 2 sông này chịu tác động mạnh bởi dòng chảy thượng lưu sông Mê Công. Nhằm góp phần phục vụ công tác dự báo diễn biến dòng chảy trong tương lai, trong nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích, đánh giá thực trạng diễn biến dòng chảy (mực nước, lưu lượng) sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2004 ÷ 2020 làm cơ sở đề xuất các biện pháp thích ứng nhằm chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nước của 2 dòng sông này góp phần xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và khai thác của các quốc gia thượng nguồn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Chế độ dòng chảy thượng nguồn ảnh hưởng tới sông Cổ Chiên và sông Hậu

3.2. Chế độ thủy văn triều biển khu vực Trà Vinh

3.3. Diễn biến dòng chảy sông Cổ Chiên đoạn qua tỉnh Trà Vinh

3.3. Diễn biến dòng chảy sông Cổ Chiên đoạn qua tỉnh Trà Vinh

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Quang Kim (2011), Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước tương thích các kịch bản phát triển công trình ở thượng lưu để phòng chống hạn và xâm nhập mặn ở ĐBSCL, Đề tài KC08.11/06-10 - Trường Đại học Thủy lợi 2007-2010.

[2] Tô Quang Toản (2016), Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thuỷ điện trên dòng chính hạ lưu sông Mêkông đến dòng chảy, môi trường kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi, Đề tài KC 08.13/11-15 - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2011-2015).

[3] Tô Quang Toản (2020), “Nghiên cứu biến động nguồn nước thượng lưu, điều kiện khí hậu cực đoan ở ĐBSCL và đề xuất các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất”, Đề tài KC08.04/16-20 - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

[4] Tăng Đức Thắng, Phạm Văn Giáp, Nguyễn Thanh Hải, Tô Quang Toản, Nguyễn Văn Hoạt, Phạm Ngọc Hải và Nguyễn Phương Mai (2021), Tác động của hồ chứa lưu vực mê công đến tích nước của hồ Tonle Sap thời kỳ cuối mùa mưa – đầu mùa khô, Tạp chí KHCN Thủy lợi, 2021.

[5] Tăng Đức Thắng, Phạm Văn Giáp, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Hoạt, Phạm Ngọc Hải, Tô Quang Toản và Nguyễn Phương Mai, (2020), Phương pháp tính toán dòng chảy về ĐBSCL (Tân Châu và Châu Đốc) dựa trên dòng chảy thượng lưu tại trạm Kratie (Campuchia) trong giai đoạn gần đây (2013-2019), Tuyển tập Kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, năm 2020.

[6] Tăng Đức Thắng (2021), Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển ĐBSCL”, Đề tài KHCN cấp Quốc gia KC08.25/16-20 - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

[7] Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh (2015), Báo cáo Khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong điều kiện Biến đổi khí hậu - nước biển.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá diễn biến dòng chảy sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Đình Vượng, Trần Bá Hoằng
Huỳnh Ngọc Tuyên, Lê Văn Kiệm, Cao Hồng Tân

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: