TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Đánh giá hiệu quả mô hình thu gom, bổ cập và khai thác nước dưới đất tại đảo Hòn Ngang, quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang

18/09/2023

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giới thiệu mô hình

3.2. Kết quả quan trắc đánh giá hiệu quả

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vũ Ngọc Bình, Đánh giá hiện trạng sử dung nước ngọt phục vụ ăn uống sinh hoạt và đề xuất giải pháp khai thác bền vững tại các đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang.Tạp chí Tài Nguyên nước, số 01, tháng 1/2021, Tr 42-50.

[2] Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình thu gom, bổ cập, khai thác nước dưới đất trên đảo Hòn Ngang thuộc đề tài Nghiên cứu đề xuất công nghệ cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững ở một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang” Mã số ĐTĐL.CN-38/19.

[3] Đoàn Văn Cánh, Bùi Học, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Kim Ngọc, Các phương pháp điều tra địa chất thủy văn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội, 2002.

[4] https://asin.com.vn/do-dan-dien-cua-nuoc.html

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá hiệu quả mô hình thu gom, bổ cập và khai thác nước dưới đất tại đảo Hòn Ngang, quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang

Vũ Ngọc Bình, Đỗ Thế Quynh, Nguyễn Tiếp Tân
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Nguyễn Thanh Hương
Cục địa chất Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: