TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống kiểm soát triều cho thành phố Hồ Chí Minh

03/08/2022

Là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những siêu đô thị ven biển đối mặt với nguy cơ ngập lụt cao nhất cả nước. Để đánh giá khả năng làm việc của hệ thống cống kiểm soát triều của Tp. HCM, phân tích tần suất và mô hình thủy lực đã được áp dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy khi hầu hết các thời điểm trong quá trình mưa và triều tương ứng với tần xuất 1%, hệ thống kiểm soát thủy triều hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, khi đỉnh mưa và triều xảy ra cùng một lúc, khả năng bảo vệ Tp.HCM của hệ thống cống kiểm soát triều là không đáng kể.

1. TỔNG QUAN

2. GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ADB. (2010). Ho Chi Minh City Adaptation to Climate Change: Summary Report. Retrieved 19 December, 2016, from https://www.adb.org/publications/ho-chi-minh-city-adaptation-climate-change-summary-report

[2] DHI. (2003). A modelling system for Rivers and Channels. User Guide: Danish Hydraulic Institute, Denmark.

[3] Hallegatte, S., Green, C., Nicholls, R. J., & Corfee-Morlot, J. (2013). Future flood losses in major coastal cities. Nature climate change, 3(9), 802-806.

[4] Jongman, B., Ward, P. J., & Aerts, J. C. (2012). Global exposure to river and coastal flooding: Long term trends and changes. Global Environmental Change, 22(4), 823-835.

[5] Karamouz, M., Ahmadvand, F., & Zahmatkesh, Z. (2017). Distributed Hydrologic Modeling of Coastal Flood Inundation and Damage: Nonstationary Approach. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143(8), 04017019.

[6] Lasage, R., Veldkamp, T., De Moel, H., Van, T., Phi, H., Vellinga, P., & Aerts, J. (2014). Assessment of the effectiveness of flood adaptation strategies for HCMC. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14(6), 1441-1457.

[7] Storch, H., & Downes, N. K. (2011). A scenario-based approach to assess Ho Chi Minh City’s urban development strategies against the impact of climate change. Cities, 28(6), 517-526.

[8] VNCOLD. (2019). Cống Tân Thuận thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Retrieved 25 April 2020, from http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=4509&fbclid=IwAR2aexlodNlHiUjMWx
JWTGSgbaiyHqZEZ89fHRdvIqpsepjFqtkYOAbbOl0

[9] World Bank. (2010). Climate risks and adaptation in Asian coastal megacities: a synthesis report. Washington DC: The World Bank. Retrieved 20 December, 2016, from http://documents.worldbank.org/curated/en/866821468339644916/Climate-risks-and-adaptation-in-Asian-coastal-megacities-a-synthesis-report.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống kiểm soát triều cho thành phố Hồ Chí Minh

Đặng Đồng Nguyên, Lê Thị Hòa Bình
Đại học Thủy lợi phân hiệu Bình Dương

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: