TextBody

, 05/12/2023

Huy chương 2

Đánh giá khả năng ngăn mặn, hớt ngọt của công trình Âu Kim Đài đối với khu vực Nam Ninh Bình

15/03/2023

Âu Kim Đài thuộc hệ thống thủy lợi Nam Ninh Bình có vai trò hết sức quan trọng trong việc khép kín khả năng điều tiết nguồn nước, ngăn lũ, ngăn mặn, tích và hớt ngọt để phục vụ dân sinh, kinh tế- xã hội của vùng. Bài báo này giới thiệu phương pháp và kết quả tính toán, đánh giá khả năng ngăn mặn, hớt ngọt trong mùa khô của Âu Kim Đài đối với khu vực Nam Ninh, đó cũng là cơ sở quan trọng trong công tác quản lý vận hành, sử dụng hiệu quả công trình âu Kim Đài.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. THỰC TRẠNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM NINH BÌNH

2.1. Thực trạng hạn hán

2.2. Thực trạng xâm nhập mặn

3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGĂN MẶN, HỚT NGỌT CỦA CÔNG TRÌNH ÂU KIM ĐÀI ĐỐI VỚI KHU VỰC NAM NINH BÌNH

3.1. Phương pháp tính toán

3.2. Dữ liệu sử dụng cho tính toán

3.3. Kết quả tính toán

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 2017.

[2] Viện Quy hoạch thủy lợi. Bản tin dự báo nguồn nước sông Hoàng Long, 2021.

[3] DHI Water & Environment, 2000. MIKE 11 A Modelling System for Rivers and Channels. Reference Manual and User Guide.

[4] Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình, 2020.

[5] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Báo cáo các kịch bản khác nhau về điều tiết các mực nước và quản lý nước thuộc Gói thầu: Tư vấn quốc tế hỗ trợ kỹ thuật về quản lý nguồn nước thuộc Dự án: Xây dựng âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó tác động nước biển dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực Nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá khả năng ngăn mặn, hớt ngọt của công trình Âu Kim Đài đối với khu vực Nam Ninh Bình

Đặng Minh Tuyến, Đinh Vũ Thùy
Trung tâm Tư vấn PIM
Nguyễn Mạnh Trình
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: