TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Đánh giá mức độ an toàn thấm của đập Vĩnh Sơn B bằng phương pháp thiết lập bộ số liệu chuẩn

13/11/2023

Mối quan tâm của các nhà quản lý, chủ sở hữu và người sử dụng nguồn nước từ hồ chứa thủy lợi là việc đập đất được bảo đảm an toàn. Một trong các nội dung đánh giá quan trọng về an toàn của đập đất là các tính toán thấm. Bài viết tập trung vào việc đánh giá an toàn thấm cho đập Vĩnh Sơn B thông qua việc thiết lập bộ số liệu chuẩn, từ đó kiểm tra xem giá trị quan trắc của công trình có cho thấy đập ở mức độ an toàn hay không. Việc định lượng được mức độ an toàn thấm căn cứ vào các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp đập và đất nền, mực nước hồ chứa, cùng các yếu tố khác là một nội dung quan trọng trong công tác kiểm định an toàn đập. Phương pháp thiết lập bộ số liệu chuẩn về thấm của nghiên cứu đã cho thấy hiện tượng thấm của đập Vĩnh Sơn B đang ở mức an toàn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. THIẾT LẬP CÁC MỨC ĐỘ AN TOÀN THẤM

2.1. Mức độ an toàn thấm

2.2. Phương pháp xác định các giá trị giới hạn mức 1 và mức 2 cho các đại lượng thấm

3. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN CHO ĐẬP VĨNH SƠN B

3.1. Số liệu và kịch bản tính toán

3.2. Kết quả tính toán

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cục Thủy lợi, “An toàn đập, hồ chứa,” 2023. https://thuyloivietnam.vn (accessed Mar. 25, 2023).

[2] Nguyễn Chiến, Sổ tay quan trắc đập bê-tông. NXB Xây dựng, 2017.

[3] Nguyễn Chiến và nnk, Quan trắc công trình thủy lợi. NXB Xây dựng, 2018.

[4] Công ty thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh, “Hồ sơ hoàn công công trình thủy điện Vĩnh Sơn.” 1995.

[5] “Báo cáo kiểm định an toàn đập thủy điện Vĩnh Sơn B,” Viện kỹ thuật công trình, 2016.

[6] “Geo Slope Manual,” 2018. https://www.geoslope.com/learning/support-resources#dnn_BooksHeaderPane (accessed Mar. 25, 2023).

[7] Nguyễn Phương Dung và nnk, “Thiết lập bộ số liệu chuẩn về đường bão hòa để đối chiếu với số liệu quan trắc đập đất,” pp. 51–57, 2021.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá mức độ an toàn thấm của đập Vĩnh Sơn B bằng phương pháp thiết lập bộ số liệu chuẩn

Nguyễn Phương Dung
Trường Đại học Thủy lợi
Nguyễn Quang Thanh
Viện Thủy Công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: