TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2
28/01/2021

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Tô Vĩnh Cường

Sáng ngày 28/1/2021, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Tô Vĩnh Cường với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng bố trí không gian hệ thống mỏ hàn đến diễn biến lòng sông vùng triều”. Mã số: 9 58 02 02.

31/12/2020

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Phạm Văn Ban

Vừa qua, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Phạm Văn Ban với đề tài “Nghiên cứu chế độ tưới hợp lý cho cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên”. Mã số: 9 58 02 12.

02/11/2020

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Trần Minh Chính

Sáng ngày 30/10/2020, Cơ sở đào tạo của Viện đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Minh Chính với đề tài “Nghiên cứu xác định mô hình định lượng xói mòn đất thích hợp cho hệ thống canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc”. Mã số: 9 58 02 12.