TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Diễn biến mực nước trạm dầu nguồn vung dồng bằng sông Cửu Long và ảnh hưởng của biến động xây dựng các công trình thủy điện ở lưu vực sông Mê Công

08/05/2023

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở hạ lưu vùng châu thổ sông Mê Công, luôn chịu tác động sâu sắc nhất trước những biến động do khai thác tài nguyên nước của các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công. Bài viết giới thiệu nội dung phân tích, đánh giá biến động xây dựng khai thác các công trình thủy điện trên lưu vực sông Mê Công và diễn biến mực nước trong mùa khô tại trạm đầu nguồn vùng ĐBSCL.

1. TỔNG QUAN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

2. BIẾN ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

3. DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC TẠI TRẠM ĐẦU NGUỒN VÙNG ĐBSCL

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2016), Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước KC08_11-15: Nghiên cứu tác động thủy điện dòng chính thượng lưu Mê Công đến Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp ứng phó, do Tô Quang Toản làm chủ nhiệm.

[2] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2016), Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Thu Đông đồng bằng sông Cửu Long, do Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm.

[3] Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Báo cáo Lưu vực 2018 (Basin report 2018), 2018

[4] Viện Khoa học Tài nguyên nước (2019), Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ TNMT.2017.02.16: Nghiên cứu phân bố dòng chảy tại lưu vực sông Mê Công trong điều kiện phát triển sử dụng nước tưới của các quốc gia lưu vực sông Mê Công phục vụ cho công tác đàm phán của Việt Nam và chia sẻ nguồn nước trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và Công ước 1997 của Liên hợp quốc, do Nguyễn Anh Đức làm chủ nhiệm.

[5] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2020), Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước KC08-04_16-20: Nghiên cứu biến động dòng chảy thượng lưu Mê Công và điều kiện khí hậu cực đoan ở Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chuyển đổi sản xuất, do Tô Quang Toản làm chủ nhiệm.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Diễn biến mực nước trạm dầu nguồn vung dồng bằng sông Cửu Long và ảnh hưởng của biến động xây dựng các công trình thủy điện ở lưu vực sông Mê Công

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Hoạt, Đào Việt Hưng, Phạm Ngọc Hải,
Phạm Văn Giáp, Dương Thị Thùy Dung

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: