TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Giải pháp và công nghệ thu, lọc nước biển sạch xa bờ phục vụ nuôi trồng thủy sản quy mô tập trung vùng ven biển Nam Trung Bộ, áp dụng thí điểm tại tỉnh Ninh Thuận

20/12/2021

Hiện nay chất lượng nước biển ven bờ cả nước mặt và nước ngầm khu vực Nam Trung Bộ đang bị suy giảm nghiệm trọng so với trước đây do các hoạt động công nghiệp, du lịch, nuôi trồng thủy sản phát triển nóng gây nên. Để có thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản (NTTS) một cách bền vững, nhất là các vùng có quy mô tập trung thì yêu cầu cần đặt ra đầu tiên là phải có nguồn nước biển sạch, ổn định đảm bảo cả lưu lượng và chất lượng. Để giải quyết được vấn đề đó thì cần phải có các giải pháp lấy nước biển hợp lý, như lấy nước biển xa bờ để không bị các nguồn xả thải tác động đến.

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu kết quả nghiên cứu chính của giải pháp thu, lọc nước biển sạch xa bờ phục vụ NTTS quy mô tập trung cũng như ứng dụng cho một công trình cụ thể tại tỉnh Ninh Thuận.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp

3.2. Nghiên cứu giải pháp cấp nước biển bằng trạm bơm và ống lọc đặt ngầm ngoài biển

3.2.1. Sơ đồ bố trí và nguyên lý hoạt động

3.2.2. Tính toán thiết kế thông số ống lọc

3.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu cho công trình cấp nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

3.3.1. Giới thiệu công trình

3.3.2. Sơ đồ bố trí công trình

3.3.3. Tính toán lưu lượng thiết kế

3.3.4. Xác định cột nước bơm thiết kế

3.3.5. Lựa chọn máy bơm

3.3.6. Xác định cao trình đặt máy bơm

3.3.7. Tính toán các thông số nhà trạm

3.3.8. Tính toán hệ thống ống lọc nằm ngang

3.4. Kết quả kiểm chứng sự hợp lý giữa lý thuyết tính toán và thực tế vận hành

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hoàng Ngọc Tuấn, 2016, Đề tài độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ;

[2] Hoàng Ngọc Tuấn, 2017, Báo cáo chuyên đề 3.3, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước mặn chủ động bằng trạm bơm, lấy nước mặn qua đường ống hút và ống lọc đặt ngầm, thuộc Đề tài độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ;

[3] Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, 2017, Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên tại công trình xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

[4] Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công công trình cấp nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản cho công ty TNHH Thủy sản Hải Dương tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

[5] Công trình thủy lợi, Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí, TCVN 9141: 2012;

[6] Công trình thủy lợi, các quy định chủ yếu về thiết kế - QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT;

[7] Garland E. Laliberte and Marshall J. English, M.ASCE (1983) Design of Energy-Efficient Pipe-Size Expansion, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 109, No. 1, March 1983, pp. 13-28.

[8] Ronald E. Featherstone and Karim K. El-Jumaily (1983), Optimal Diameter Selection for Pipe Networks. Journal of Hydraulic Engineering. Vol. 109, No. 2, February 1983, pp.221-234;

[9] S. Emamgholizadeh and H. Torabi, Shahrood University (2008), Experimental Investigation of the Effects of Submerged Vanes for Sediment Diversion in the Veis (Ahwaz) Pump Station, Journal of Applied Sciences 8: 2396-2403, ISSN 1812-5654;

[10] A. Jacob Odgaard, Ph.D., P.E. (2009), River Training and Sediment Management with Submerged Vanes, ASCE PressISBN (print): 978-0-7844-0981-7ISBN (PDF): 978-0-7844-7236-1.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Giải pháp và công nghệ thu, lọc nước biển sạch xa bờ phục vụ nuôi trồng thủy sản quy mô tập trung vùng ven biển Nam Trung Bộ, áp dụng thí điểm tại tỉnh Ninh Thuận

Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Vinh
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

 

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: