TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Hệ số phân bố lưu tốc trong máng tràn bên

24/03/2023

Khi áp dụng các phương trình năng lượng và/hoặc động lượng viết cho toàn dòng chảy, người dùng thường coi phân bố lưu tốc là đồng nhất và không đổi dọc theo chiều lòng dẫn. Nếu dòng chảy là ổn định và chuyển động đều thì giả thiết trên không gây ra sai số đáng kể. Tuy nhiên, trong thực tế dòng chảy là không ổn định, ma sát của thành bên và đáy lòng dẫn làm cho phân bố lưu tốc thực sự không đồng nhất. Đặc biệt, đối với dòng chảy trong máng tràn bên là dòng biến lượng có cấu trúc dòng xoắn ba chiều rất phức tạp thì phân bố lưu tốc càng trở nên không đồng nhất. Bài báo trình bày kết quả xác định các hệ số phân bố lưu tốc gồm hệ số sửa chữa động lượng (a0) và hệ số sửa chữa động năng (a) đối với dòng chảy trong máng tràn bên.

1. GIỚI THIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp xác định a và a0

2.2. Mô hình thí nghiệm

3. HỆ SỐ PHÂN BỐ LƯU TỐC

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hoàng Tư An, Nguyễn Văn Sơn (2004), Dòng chảy không gian không ổn định trong hệ thống kênh dẫn hở của trạm Thủy điện, Tạp chí Thủy lợi và Môi trường, số 5.

[2] Hoàng Nam Bình (2019), Một số nghiên cứu tiêu biểu về dòng biến lượng và máng tràn bên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 52, tr. 117-124.

[3] Nguyễn Cảnh Cầm (2005), Thủy lực - Tập 1, NXB. Nông nghiêp.

[4] Chow V.T. (1959), Open channnel hydraulics, McGraw-Hill book company, ISBN 07-010776-9.

[5] Chow V.T. (1969), Spatially varied flow equations, Water resources research, University of Illinois, Urbana, Illinois 61801, Vol. 5, No. 5, p.1124-1128.

[6] Gill M.K. (1977), Perturbation solution of spatially varied flow in open channels, Journal of Hydraulic Research, 15:4, 337-350, DOI:10.1080/ 00221687709499639.

[7] Hinds, J. (1926), Side channel spillways: Hydraulic theory, economic factors, and
experimental determination of losses, Trans. ASCE, vol. 89, p. 881-939.

[8] Khiadani M.H., Kandasamy J., Beecham S. (2007), Velocity distributions in spatially varied flow with increasing discharge, Journal of Hydraulic Engineering, 133(7), 721-735, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2007)133:7 (721).

[9] Khiadani M.H., Beecham S., Kandasamy J. (2012), Turbulence measurements in spatially-varied flow with increasing discharge, Journal of Hydraulic Engineering, 50(4), 418-426, dx.doi.org/10.1080/00221686.2012. 696883.

[10] Kiselev K.G., Ansun A.D., Dannhinsenko N.V., Kaxpason A.A., Kripsenko G.I., Paskov N.N., Xlixki X.M., (1984), Sổ tay tính toán thủy lực (bản dịch tiếng Việt), NXB. Nông nghiệp.

[11] Keulegan G.H. (1944), Spatially variable discharge over a sloping plane, Trans. AGU 6, p.956-959.

[12] Kotrin N.E. (1969), механика жидкости (Cơ học chất lỏng), NXB. Quốc gia, Maskva.

[13] Kouchakzadeh S., Vatankhah A.R., Townsend R.D. (2002), A Modified Perturbation Solution Procedure for Spatially-Varied Flows, Canadian Water Resources Journal, 26:3, 399-416, DOI: 10.4296/cwrj2603399.

[14] Kouchakzadeh S., Kholghi M.K., Vatankhah A.R. (2002), Spatially varied flow in non-prismatic channels - II: Numerical solution and experimental verification, Irrigation and Drainage, John Wiley & Sons, Ltd., 51: 51-60, DOI: 10.1002/ird.37.

[15] Lucas J., Lutz N., Hager W.H., Boes R.M. (2015), Side-Channel Flow: Physical Model Studies, Journal of Hydraulic Engineering, DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001029.

[16] McCool D. K. (1970), Effect of Vegetal Length and Spatially Varied Flow on Velocity Distribution Coefficients, Winter Meeting of the American Society of Agricultural Engineers in Detroit, Michigan, p.603-607.

[17] Phạm Hoài Thanh (1994), Một số bài toán về vận tải chất lỏng nhớt - dẻo trong ống dẫn, Luận án Phó tiến sĩ khoa học kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

[18] Viện Nghiên cứu Khoa học và Kinh tế Thủy lợi (1994), Báo cáo kết quả thí nghiệm thủy lực tràn xả lũ Đồng Nghệ, Quảng Nam - Đà Nẵng, Hà Nội.

[19] Viện Nghiên cứu Khoa học và Kinh tế Thủy lợi (1995), ), Báo cáo kết quả Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Mỹ Bình, tỉnh Bình Định, Hà Nội.

[20] Viện Khoa học Thủy lợi (2005), Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi, Phần 2 - Công trình thủy lợi, Tập 2 - B. Công trình tháo lũ, NXB. Nông nghiệp.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Hệ số phân bố lưu tốc trong máng tràn bên

Hoàng Nam Bình
Trường Đại học Giao thông vận tải
Lê Văn Nghị
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: