TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé đối với sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long

12/07/2021

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và vùng dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (HTTL CLCB) nói riêng có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt trong xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, nơi đây đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức và tác động bất lợi từ thiên nhiên cũng như từ các hoạt động của con người. Quan điểm và định hướng nhiệm vụ đối với các công trình và hệ thống công trình thủy lợi nhằm mục tiêu phát triển bền vững là vấn đề cần được xem xét một cách toàn diện và thận trọng. Bài viết đưa ra một số phân tích, đánh giá các tác động bất lợi; mối quan hệ giữa nhiệm vụ của HTTL CLCB với yêu cầu phát triển bền vững của vùng.

1. GIỚI THIỆU CHUNG*

2. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ TÁC ĐỘNG BẤT LỢI

3. NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN

3.1. Nội dung của dự án

3.2. Nhiệm vụ của dự án

4. HỆ THỐNG THỦY LỢI CÁI LỚN - CÁI BÉ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nghị quyết 120/NQ-CP Về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu – (17/11/2017).

[2] Báo cáo NCKT dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé, liên danh viện KHTL Việt Nam, viện QHTL MN, Tổng công ty tư vấn thủy lợi 2 (HEC2) – (8/2018).

[3] Báo cáo Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2016.

[4] Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 2015: Điều tra, đánh giá địa động lực hiện đại để hoàn thiện kịch bản Biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng ở đồng bằng sông Cửu Long, Báo cáo tổng kết Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

[5] Viện Kỹ thuật địa lý Na Uy, 2013, Báo cáo nghiên cứu giai đoạn 1: Đánh giá tình trạng mất đất ở Cà Mau, Nghiên cứu mất đất cho tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Kjell Karlsrud trình bày ngày 17/6/2013, tại Cần Thơ.


Xem bài báo tại đây: Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé đối với sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:

Trần Đình Hòa - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: