TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

28/07/2022

HỒ SƠ CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 

TT

Họ và tên

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Hồ sơ ứng viên

 

Ứng viên PGS

     
1 Hoàng Ngọc Tuấn

Thủy lợi, Xây dựng công trình thủy lợi - Thủy điện

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tập 1

Tập 2

2 Đoàn Quang Trí

Khoa học Trái đất - Mỏ, Khoa học môi trường

Tạp chí Khí tượng Thủy văn - Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tập 1

Tập 2

 

Ý kiến góp ý: