TextBody

, 04/07/2022

Huy chương 2

Đánh giá tiềm năng khai thác các trạm bơm tưới dọc sông Hồng để lấy nước vào hệ thống sông Nhuệ - Đáy nhằm cải thiện môi trường nước

Đánh giá tiềm năng khai thác các trạm bơm tưới dọc sông Hồng để lấy nước vào hệ thống sông Nhuệ - Đáy nhằm cải thiện môi trường nước

Các nhân tố ảnh hưởng thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân ứng phó với biến đổi khí hậu

Các nhân tố ảnh hưởng thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phụ gia đến cường độ kháng nén một trục đất bồi lắng lòng hồ chứa ở Hà Tĩnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phụ gia đến cường độ kháng nén một trục đất bồi lắng lòng hồ chứa ở Hà Tĩnh

Nghiên cứu phương thức phối hợp vận hành nâng cao hiệu quả khai thác nhà máy thủy điện bậc thang

Nghiên cứu phương thức phối hợp vận hành nâng cao hiệu quả khai thác nhà máy thủy điện bậc thang

Thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và định hướng giải pháp

Thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và định hướng giải pháp

Kết quả ứng dụng bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao tại công trình thử nghiệm

Kết quả ứng dụng bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao tại công trình thử nghiệm