TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Tổng quan cơ chế chính sách về kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Tổng quan cơ chế chính sách về kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Nghiên cứu tác động của mực nước đến chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu tác động của mực nước đến chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu tác động của biện pháp thi công đến chuyển bị hố móng công trình thủy lợi trong điều kiện nền đất yếu

Nghiên cứu tác động của biện pháp thi công đến chuyển bị hố móng công trình thủy lợi trong điều kiện nền đất yếu

Mô phỏng diễn biến mặn trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cho kịch bản lấy nước ngược từ sông Thái Bình

Mô phỏng diễn biến mặn trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cho kịch bản lấy nước ngược từ sông Thái Bình

Tổng quan ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo lũ

Tổng quan ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo lũ

Chương trình Hội thảo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai

Chương trình Hội thảo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai

Các tham luận trình bày tại Hội thảo

Các tham luận trình bày tại Hội thảo

Quyết định thành lập các Tiểu ban KH&CN của Hội thảo KHCN và ĐMST lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai

Quyết định thành lập các Tiểu ban KH&CN của Hội thảo KHCN và ĐMST lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai

Các công bố của Viện Khoa học Thủy lợi Viêt Nam từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Viện Khoa học Thủy lợi Viêt Nam từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Trường Đại học Thủy lợi từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Trường Đại học Thủy lợi từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Viện Quy hoạch Thủy lợi từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Viện Quy hoạch Thủy lợi từ năm 2018 - 2023