TextBody

, 21/01/2022

Huy chương 2

Tăng cường tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ở lưu vực sông Hồng trong điều kiện thực thi luật thuỷ lợi

Tăng cường tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ở lưu vực sông Hồng trong điều kiện thực thi luật thuỷ lợi

Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình truyền sóng của đê giảm sóng kết cấu rỗng trên mô hình máng sóng

Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình truyền sóng của đê giảm sóng kết cấu rỗng trên mô hình máng sóng

Nghiên cứu đánh giá dòng chảy mùa cạn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dưới tác động của biến đổi khí hậu

Nghiên cứu đánh giá dòng chảy mùa cạn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dưới tác động của biến đổi khí hậu

Âu thuyền kết hợp khoang xả cân bằng nước trong vận hành các công trình dâng nước xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ

Âu thuyền kết hợp khoang xả cân bằng nước trong vận hành các công trình dâng nước xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ

Giải pháp quản lý hiệu quả hệ thống đê biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp quản lý hiệu quả hệ thống đê biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm và kiến nghị phương pháp tưới phù hợp cho cây măng tây xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đánh giá hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm và kiến nghị phương pháp tưới phù hợp cho cây măng tây xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận