TextBody

, 04/10/2022

Huy chương 2

Kết cấu bê tông lắp ghép khối rỗng trong xây dựng công trình bảo vệ bờ biển Việt Nam

08/09/2022

Kết cấu bê tông lắp ghép khối rỗng (KCR) là giải pháp mới trong thiết kế công trình bảo vệ bờ biển. Với hướng phát triển về hình dạng kết cấu và điều kiện áp dụng hiện nay, các cơ sở khoa học nghiên cứu và thiết kế ngày càng cần phải hoàn thiện và bổ sung. Trong bài báo này đã tổng quan lại kết quả nghiên cứu về các dạng KCR về sóng tràn, sóng truyền, sóng phản xạ và ổn định kết cấu. Kết quả bài báo là cơ sở để định hướng các nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện phương pháp luận thiết kế cho kết cấu bê tông lắp ghép khối rỗng trong công trình bảo vệ bờ biển Việt Nam.

1. MỞ ĐẦU

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾT CẤU KCR TRONG CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ  BIỂN VIỆT NAM

2.1. Các kết quả nghiên cứu sóng truyền, sóng phản xạ

2.2. Các kết quả nghiên cứu sóng tràn

2.3. Các kết quả nghiên cứu về lực tác dụng

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Trung Anh (2007), Nghiên cứu ứng dụng dạng thùng chìm bê tông cốt thép có buồng tiêu sóng trong xây dựng công trình biển ở Việt Nam. Luận án Tiến sĩ.

[2] Nguyễn Viết Thanh (2014), Áp lực sóng tác dụng lên đê bán nguyệt. Tạp chí giao thông vận tải. Số tháng 12-2014;

[3] Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng (2017), Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các phương án bố trí đê phá sóng xa bờ đến hiệu quả giảm sóng bằng mô hình vật lý. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 40 ISSN:1859-4255, 09-2017;

[4] Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng (2017), Kết quả bước đầu đánh giá hiệu quả giảm sóng của cấu kiện lăng trụ mặt bên khoét lỗ rỗng tròn. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 41 ISSN:1859-4255, 12-2017;

[5] Tiêu chuẩn cơ sở công trình thủy lợi – đê trụ rỗng – yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu (2018). Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam;

[6] Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng (2018), Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giảm sóng của các phương án bố trí không gian đê phá sóng trong mô hình bể sóng. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 42 ISSN:1859-4255, 01-2018;

[7] Trần văn Thái, Nguyễn Hải Hà (2018) Nghiên cứu ổn định đê trụ rỗng trên nền đất yếu chịu tải trọng phức tạp đứng, ngang và mô men. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 45 ISSN:1859-4255, 07-2018;

[8] Trần văn Thái, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thanh Tâm, Phan Đình Tuấn (2018) Tải trọng sóng tác động lên cấu kiện tiêu sóng trụ rỗng tại đỉnh đê biển theo lý thuyết và thực nghiệm. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 45 ISSN:1859-4255, 07-2018, trang 114-121;

[9] Nguyễn Anh Tiến, Trịnh Công Dân, Lại Phước Quý, Thiều Quang Tuấn (2018) Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán hệ số truyền sóng qua đê ngầm dạng rỗng bằng mô hình vật lý. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 46 ISSN:1859-4255, 09-2018;

[10] Nguyễn Anh Tiến, Trịnh Công Dân, Thiều Quang Tuấn, Tô Văn Thanh (2018) Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp tính toán hệ số truyền sóng qua đê ngầm cọc phức hợp. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 46 ISSN:1859-4255, 09-2018;

[11] Thiều Quang Tuấn, Đinh Công Sản, Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương (2018) Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của đê kết cấu rỗng trên mô hình máng sóng. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 49 ISSN:1859-4255, 11-2018;

[12] Phan Đình Tuấn và nhóm thiết kế (2019) Hồ sơ thiết kế công trình kè tiêu sóng bảo vệ bờ biển – Dự án CHAMPARAMA RESORT & SPA (2019);

[13] Nguyễn Anh Tiến, Thiều Quang Tuấn (2019) Nghiên cứu xây dựng công thức bán thực nghiệm tính toán hệ số truyền sóng qua đê ngầm cọc có cấu tạo phức hợp. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 53 ISSN:1859-4255, 04-2019;

[14] Nguyễn Thành Luân (2019) Rạn nhân tạo và khả năng ứng dụng cho bờ biển Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 53 ISSN:1859- 4255, 04-2019;

[15] Trần Văn Thái, Phan Đình Tuấn (2019) Nghiên cứu sóng tràn và tương tác sóng ở mặt cắt đê biển có kết cấu tiêu sóng trụ rỗng tại đỉnh bằng mô hình vật lý. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 54 ISSN:1859-4255, 06-2019, trang 134-140;

[16] Phan Đình Tuấn (2019) Thiết lập mô hình thí nghiệm nghiên cứu sóng tràn qua đê biển có kết cấu hình trụ rỗng tại đỉnh ở đồng bằng sông cửu long. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 55 ISSN:1859-4255, 08-2019, trang 37-42;

[17] Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương (2019) Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình truyền sóng của đê giảm sóng kết cấu rỗng trên mô hình máng sóng. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 57 ISSN:1859-4255, 12-2019;

[18] Lê Thanh Chương, Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương (2020) Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu kiện rỗng đến sự thay đổi thông số sóng trên mô hình máng sóng. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 59 ISSN:1859-4255, 04-2020;

[19] Phạm Thị Thúy, Lê Hải Trung, Nguyễn Mạnh Linh (2020) Hiệu quả giảm sóng của các sơ đồ bố trí reef ball trên thềm đảo nổi xa bờ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường, số 69 ISSN:1859-3941, 06-2020;

[20] Phan Đình Tuấn (2021) Đánh giá các tham số ảnh hưởng tới sóng tràn qua mặt cắt đê biển có kết cấu hình trụ rỗng tại đỉnh bằng mô hình vật lý. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 64 ISSN:1859-4255, 02-2021, trang 26-32;

[21] Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Ngọc Nam, Trần Đình Bắc (2021) Thiết kế và phân tích kết quả nghiên cứu thí nghiệm kết cấu tường rỗng có mũi hắt giảm sóng trong công trình bảo vệ bờ. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 64 ISSN:1859-4255, 02-2021, trang 26-32;

[22] Phan Đình Tuấn (2021) Nghiên cứu đặc tính phản xạ của kết cấu tiêu sóng đặt tại đỉnh đê biển trên mô hình vật lý. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 65 ISSN:1859-4255, 04-2021, trang 8-15;

[23] Trần Văn Thái và nnk (2021) Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ tiêu tán và giảm năng lượng sóng chống xói lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long” mã số KC.09.08/16-20.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Kết cấu bê tông lắp ghép khối rỗng trong xây dựng công trình bảo vệ bờ biển Việt Nam

Phan Đình Tuấn
Viện Thủy Công
Dương Công Mạnh
Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: