TextBody

, 20/10/2021

Huy chương 2

Kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Liễn sơn - Vĩnh Phúc vụ Đông Xuân 2019

01/10/2021

Nội dung bài viết về kết quả giám sát và dự báo chất lượng nước trong HTTL Liễn Sơn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc, đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm được Tổng cục Thủy lợi giao cho Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện. Năm 2019 nhiệm vụ thực hiện đo đạc lấy mẫu 7 đợt tại 15 vị trí quan trắc.Thời gian thực hiện từ 12/1/2019 đến 17/5/2019, trong đó tháng 1, có 1 kỳ lấy mẫu; tháng 2 có 2 kỳ lấy mẫu; tháng 3 có 2 kỳ lấy mẫu; tháng 4 có 2 kỳ lấy mẫu và dự báo cho 7 ngày tiếp theo. Báo cáo các kỳ được đưa lên trang web www.httl.com.vn; và gửi các địa phương vùng dự án. Kết quả giám sát và dự báo cho thấy hầu hết các vị trí quan trắc đều ô nhiễm, đặc biệt tại cầu Đất, cầu Vàng có 6/7 đợt quan trắc bị ô nhiễm nghiêm trọng.

1. MỞ ĐẦU*

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Vị trí đo đạc, lấy mẫu chất lượng nước

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Ứng dụng mô hình MIKE11 dự báo chất lượng nước trong HTTL Liễn Sơn

3.2. Ứng dụng mô hình trong dự báo chất lượng nước 2 tuần đầu tháng 2 năm 2019

3.3. Kết quả chất lượng nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng nguồn thải xả vào CTTL Liễn Sơn, 2018.

[2] Báo cáo tổng kết công tác nông nghiệp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc.

[3] Lịch gieo trồng và kế hoạch gieo trồng năm 2018÷2019 của tỉnh Vĩnh Phúc.

[4] Mike 11 DHI Mannual 2007.

[5] Mike 11 DHI Reference Mannual 2007.
_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Liễn sơn - Vĩnh Phúc vụ Đông Xuân 2019

Lê Xuân Quang
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI