TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2

Kết quả tính sóng, nước dâng do bão vùng ven biển đông đồng bằng sông Cửu Long

21/07/2021

Việc tính toán mô phỏng chế độ sóng, nước dâng do bão gây ra ở vùng ven biển Đông nhằm có kế hoạch, giải pháp chủ động trong ứng phó ngăn ngừa thiệt hại có thể xảy ra là hết sức quan trọng và cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả tính toán sóng, nước dâng do bão bằng phương pháp mô hình toán, gồm kết hợp các mô hình họ Mike (mô hình 1D - Mike 11, mô hình 2D - MIKE21/3 Coupled). Các thông số bão sử dụng để tính toán được giả định từ cơn bão Linda (năm 1997), quỹ đạo bão có dịch chuyển sao cho khả năng gây ảnh hưởng (nước dâng, sóng) lớn nhất cho vùng ven biển Đông các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG

2.1 Phạm vi nghiên cứu

2.2 Phương pháp nghiên cứu

2.3 Tài liệu sử dụng

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Thiết lập các mô hình toán

3.2 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

3.3 Kịch bản tính toán

3.4 Kết quả mô phỏng sóng, nước dâng do bão ven biển Đông ĐBSCL

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Duy Khang, Trần Bá Hoằng và nnk, 2012. Báo cáo chuyên đề "Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình tổng thể toàn vùng biển Đông". Đề tài độc lập cấp nhà nước ĐTĐL.2011-G/39 "Nghiên cứu biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công". Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

[2] Nguyễn Duy Khang, Trần Bá Hoằng và nnk, 2015. Đề tài độc lập cấp nhà nước ĐTĐL.2011-G/39 "Nghiên cứu biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công". Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

[3] Nguyễn Duy Khang, Trần Bá Hoằng, 2015. Chế độ vận chuyển bùn cát vùng ven biển ngoài các cửa sông Mekong và Đồng Nai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 25/2015, tr. 86-99

[4] Nguyễn Duy Khang, và nnk, 2015. Dự án "Xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh khu vực các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang". Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

[5] Lê Thanh Chương và nnk, 2017. Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chống xói lở cửa sông ven biển phù hợp vùng từ TP. Hồ Chí Minh đến Kiên Giang”. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

[6] Lê Mạnh Hùng và nnk, 2017, Existing shoreline, sea dyke, and shore protection works in the lower Mekong delta, Vietnam and oriented solutions for stability, International Water Technology Journal.

[7] Lê Mạnh Hùng và nnk, 2018, Situation, causes and solutions for coastal protection and restoration of coastal mangroves in the Mekong Delta, International Journal of Recent Engineering Research and Development.


Xem bài báo tại đây: Kết quả tính sóng, nước dâng do bão vùng ven biển đông đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng
Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI