TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Khai thác bền vững nước dưới đất dải cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ: Tài nguyên nước dưới đất và trữ lượng có thể khai thác

22/11/2023

Dải cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ chạy từ đầu Nghệ An qua Hà Tính, Quảng Bình đến cuối Quảng Trị dài hơn 271,9 km, diện tích hơn 443,7 km2,nơi đây có khoảng260.000 cư dân sinh sống. Nguồn nước ngọt chính cấp cho sinh hoạt và sản xuất của cư dân sống “trên cát” nơi đây chủ yếu là từ tầng chứa Holocen trên (qh2) tồn tại dưới dạng những thấu kính trong cồn cát. Để khai thác sử dụng bền vững nguồn nước quý này cần nắm bắt đầy đủ các thông tin địa chất thủy văn của tầng chứa nước, trong đó tài nguyên dự báo nước dưới đất và trữ lượng có thể khai thác là những thông tin thiết yếu. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tài nguyên dự báo nước dưới đất, trữ lượng có thể khai thác trên cơ sở phân tích điều kiện địa chất thủy văn, mưa, bốc hơi và quan trắc động thái nước dưới đất trong các thấu kính. Kết quả cho thấy nước ngọt trong các thấu kính chủ yếu hình thành và bổ cập từ nước mưa với tài nguyên nước dự báo nước dưới đất tính toán được khoảng 1,633 tỷ m3, trong đó, tài nguyên tĩnh là 1,462 tỷm3 và lượng bổ cập tự nhiên là 170,507 triệu m3. Tổng trữ lượng có thể khai thác khoảng 370.862 m3/ngày

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

3. TÍNH TOÁN TÀI NGUYÊN DỰ BÁO NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ TRỮ LƯỢNG CÓ THỂ KHAI THÁC

3.1. Tài nguyên dự báo nước dưới đất

3.2. Trữ lượng có thể khai thác

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước quốc gia (2018). Bản đồ tài nguyên NDĐ các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự án Biên hội bản đồ tài nguyên NDĐ toàn quốc tỷ lệ 1/200.000.

[2] Nguyễn Thành Công và nnk (2019). Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong cồn cát ven biển phục vụ sinh hoạt vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Trung Bộ”, mã số ĐTĐL.CN-62/15.

[3] Tổng cục thống kê (2017, 2022). Niên giám thống kê toàn quốc 2016 và 2021. NXB Thống kê.

[4] Cục thống kê tỉnh Nghệ An (2017, 2022). Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2016 và 2021. NXB Thống kê.

[5] Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh (2017, 2022). Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2016 và 2021. NXB Thống kê.

[6] Cục thống kê tỉnh Quảng Bình (2017, 2022). Niên giám thống kê Quảng Bình 2016 và 2021. NXB Thống kê.

[7] Cục thống kê tỉnh Quảng Trị (2017, 2022). Niên giám thống kê Quảng Trị 2016 và 2021. NXB Thống kê.

[8] Đoàn Văn Cánh (2014). Tài nguyên và Trữ lượng nước dưới đất. Giáo trình. Trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội.

[9] N.N. Bindeman (1963). Assessment of Exploitation Groundwater Resources. Goskomtekhizdat, Moscow, 203 papes.

[10] Phan Văn Trường (2012). Nghiên cứu đặc điểm hình thành và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình. Luận án tiến sỹ.

[11] C.P. Kumar (2015). Groundwater Assessment Methodology. ResearchGate: Technical article uploaded by the author on Feb. 9, 2015.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Khai thác bền vững nước dưới đất dải cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ: Tài nguyên nước dưới đất và trữ lượng có thể khai thác

Vũ Đình Hùng, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng
Viện Thủy Công
Vũ Ngọc Quỳnh
Trường Đại học Thủy lợi
Nguyễn Tiếp Tân
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: