TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại một số cơ sở/ trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

24/02/2023

Tiến hành khảo sát 120 cơ sở/trang trại chăn nuôi trên địa bàn 02 huyện Kim Thành và Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương; kết quả khảo sát cho thấy quy mô chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ cao (70,8%), nguồn thu nhập chính của các hộ tham gia khảo sát là từ chăn nuôi. Khảo sát về các biện pháp quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn cho thấy biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi lợn chính trên địa bàn khảo sát là sử dụng trực tiếp nguồn phân chưa xử lý bón cho cây trồng trong vườn nhà chiếm tỷ lệ 39,2%. Biện pháp quản lý, xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn chính trên địa bàn khảo sát là trực tiếp đưa nguồn chất thải lỏng này xử lý bằng
hầm biogas chiếm tỷ lệ là 72,5%.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm về cơ sở/trang trại chăn nuôi lợn tại vùng khảo sát

3.2. Hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi tại một số huyện khảo sát

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thế Hinh, 2019. Xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ - Hiện trạng và giải pháp. Tạp chí Môi trường, số 10/2019.

[2] http//nongnghiep.vn/quan-ly-chat-thai-trong-linh-vuc-chan-nuoi-tai-viet-nam-
d304206.html. “Quản lý chất thải trong lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam”. Ngày 04/10/2021.

[3] www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=50719&idcm=471. “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 tỉnh Hải Dương”. Ngày 26/05/2021.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại một số cơ sở/ trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Phạm Chí Trung, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn Linh Giang, Phạm Thị Kim Oanh
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Đào Văn Thông, Bùi Thị Lan Hương
Viện Môi trường Nông nghiệp

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: