TextBody

, 04/02/2023

Huy chương 2

 

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

GS.TS. TRẦN ĐÌNH HÒA
GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

GS.TS. NGUYỄN TÙNG PHONG
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN

TS. NGUYỄN TIẾP TÂN
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN