TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

 

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

GS.TS. TRẦN ĐÌNH HÒA
GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

   

TS. NGUYỄN TIẾP TÂN
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN

   

PGS.TS. NGUYỄN THANH BẰNG
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN