TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Lập định mức tiêu hao vật tư cho vận hành, bảo dưỡng cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh Bạc Liêu

16/10/2023

Cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh Bạc Liêu nằm trên đoạn kênh QLPH, cách ngã 4 Ninh Quới về phía tỉnh Sóc Trăng khoảng 750 m thuộc địa phận xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Khu vực dự án bao gồm phần diện tích của các huyện Hồng Dân, Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; huyện Ngã Năm, huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng. Các hệ thống công trình mới được đầu tư xây dựng và hiện chưa có các định mức KTKT phục vụ công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng định mức KTKT trong quản lý khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi là cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, đảm bảo an toàn và duy trình chất lượng của hệ thống, phát huy hiệu quả phục vụ của các hệ thống công trình. Một số định mức mang tính cấp thiết cho công tác quản lý vận hành hiện nay bao gồm: định mức lao động; định mức cho công tác bảo trì công trình; định mức hao phí vật tư, nguyên nhiên, vật liệu để vận hành máy móc, thiết bị công trình thủy lợi. Bài viết nghiên cứu phương pháp lập định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên vật liệu cho cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh Bạc Liêu tham khảo trong công tác vận hành, bảo hành, bảo dưỡng thiết bị.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, công trình thủy lợi

4.2. Phương pháp lập định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng cống âu thuyền Ninh Quới

4.2.1. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư chi tiết

4.2.2. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư tổng hợp

4.2.3. Tính toán định mức tiêu hao vật tư tổng hợp công trình cống âu thuyền Ninh Quới

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chính phủ (2017), Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

[2] Quốc hội (2017), Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

[3] Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

[4] Các tài liệu tham khảo khác liên quan…

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Lập định mức tiêu hao vật tư cho vận hành, bảo dưỡng cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh Bạc Liêu

Lê Minh Thoa
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: