TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Mô hình vật lý trong nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tháo bằng tràn kiểu phím piano

01/04/2024

Trong những năm gần đây, các giải pháp công trình mới luôn không ngừng được nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, trong đó có tràn xả lũ dạng phím piano (PKW). Các tính toán lý thuyết cho tràn PKW còn nhiều hạn chế như xác định khả năng tháo, bố trí tổng thể PKW trong công trình đầu mối như tràn piano bố trí kết hợp với tràn có cửa van hoặc tràn piano đặt trên đỉnh ngưỡng thực dụng. Qua kết quả nghiên cứu trên một số mô hình vật lý tràn xả lũ dạng piano được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển, đã đưa ra được giải pháp bố trí tổng thể, giải pháp hình dạng, cấu tạo hình học PKW hợp lý giúp công trình đảm bảo nhiệm vụ thoát lũ, giúp giảm chênh lệch/ phân bố đều tỉ lưu trên mặt cắt ngang, giảm/ tối ưu bề rộng ngưỡng tràn/ chiều cao đập dâng, giảm chiều cao tường bên dốc nước, giúp giảm chi phí xây dựng, đảm bảo công trình làm việc an toàn, hiệu quả khi đi vào vận hành. Bài báo này trình bày hiệu quả mô hình vật lý trong nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tháo bằng tràn kiểu phím piano - ứng dụng điển hình trong thực tiễn, áp dụng cho tràn xả lũ dạng kết hợp tràn có cửa và tràn tự do – tràn xả lũ Đạ Sị, tỉnh Lâm Đồng và tràn xả lũ PKW đặt trên đỉnh tràn thực dụng - tràn Cao Ngỗi tỉnh Tuyên Quang.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM

2.1. Giới thiệu về công trình

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giải pháp PKW cho tràn xả lũ Đạ Sị

3.2. Giải pháp PKW cho tràn xả lũ Cao Ngỗi

4. LỜI KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Cảnh Cầm và nnk (2006). Thủy lực tập 2. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

[2] Lê Văn Nghị, Đoàn Thị Minh Yến, Nguyễn Tiến Hải (2018). Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Đạ Sị, tỉnh Lâm Đồng. Phòng Thí nghiệm trọng điểm QG về ĐLH sông biển, Hà Nội.

[3] Lê Văn Nghị, Nguyễn Tiến Hải, Đặng Thị Hồng Huệ và nnk (2023). Báo cáo tổng hợp kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực dự án Hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang. Phòng Thí nghiệm trọng điểm QG về ĐLH sông biển, Hà Nội.

[4] Lê Văn Nghị, Đoàn Thị Minh Yến, Hoàng Nam Bình (2018). “Thủy lực tràn Piano”. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2018, mã số ISBN 978-604-67-1190-2.

[5] Đoàn Thị Minh Yến (2018). Nghiên cứu khả năng tháo qua tràn piano khi kể đến ảnh hưởng của mực nước hạ lưu. Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Hà Nội.

[6] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8214:2009. Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện.

[7] Tiêu chuẩn Quốc gia “TCVN 12262:2018. Công trình thủy lợi – Tràn xả lũ – Tính toán thủy lực tràn dạng phím piano”.

[8] Bộ Nông nghiệp và PTNT (2017). Quyết định số 4431/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Đạ Sị, tỉnh Lâm Đồng.

[9] Bộ Nông nghiệp và PTNT (2022). Quết định số 4989/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Cao Ngỗi tỉnh Tuyên Quang.

[10] F.Lempérière, J.P.Vigny & A.Ouamane (2011), “General comments on Labyrinths and Piano Key Weirs: The past and present”, Labyrinth and Piano Key Weirs – PKW 2011, Published by CRC Press, London, ISBN 978-0-415-68282-4 , pp.17-24.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Mô hình vật lý trong nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tháo bằng tràn kiểu phím piano

Đoàn Thị Minh Yến, Lê Văn Nghị, Đặng Thị Hồng Huệ, Nguyễn Tiến Hải
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: