TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công trình thủy lợi tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi sông Chu

11/08/2023

Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Sông Chu đang quản lý 73 hồ đập, 196 trạm bơm các loại (152 TB tưới, 31 TB tiêu, 13 TB tưới tiêu kết hợp), 03 âu thuyền, 2546 cống tưới tiêu lớn vừa và nhỏ, 343 hệ thống dẫn nước. Nguồn nước cung cấp phục vụ tưới chính cho vùng là sông Chu, sông Yên, Sông Lý, Sông Lê, Sông Hoàng, Sông Nhơm. Trong những năm gần đây, công ty TNHH MTV Sông Chu đã tập trung chỉ đạo nâng cấp, quản lý các công trình thủy lợi theo hướng hiện đại hóa nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, tiết kiệm chi phí quản lý vận hành nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, cải thiện môi trường sinh thái và điều kiện sống của người dân. Tuy nhiên việc quản lý khai thác công trình thủy lợi vẫn còn chống chéo, bất cập, chất lượng công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi chỉ mới tập trung cho đầu tư mà chưa coi trọng công tác duy tu, bảo dưỡng công trình. Bài báo này sẽ tập trung nêu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do công ty quản lý trong công tác duy tu, bảo dưỡng công trình.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tổng quan về quản lý công trình thủy lợi

3.2. Thực trạng công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Sông Chu

3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Sông Chu

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phòng hành chính – tổng hợp công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Sông Chu;

[2] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ban hành ngày 19/6/2017;

[3] Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 về việc ban hành Quyết định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh;

[4] Chính phủ, Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão;

[5] Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 10, Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

[6] Chính phủ, Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

[7] Chính phủ, Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập;

[8] Chính phủ, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều Luật Thủy lợi;

[9] Chính phủ, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công trình thủy lợi tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi sông Chu

Nguyễn Ngọc Sơn
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội
Đỗ Văn Chính
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: