TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất tôm-lúa vùng ven biển tây đồng bằng sông Cửu Long

25/07/2022

Hệ thống thủy lợi nội đồng vùng ven biển Tây ĐBSCL chủ yếu phục vụ sản xuất mô hình tôm-lúa với hiện trạng chưa hoàn thiện và còn nhiều bất cập. Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện BĐKH và hạn mặn cực đoan đang diễn ra ngày càng bất lợi cho sản xuất cần nghiên cứu các giải pháp để cải tạo, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiên.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT TÔM - LÚA

2.1. Yêu cầu hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng

2.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống TLNĐ

2.3. Thiết lập mô hình quản lý hệ thống TLNĐ

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện HTTL nội đồng phục vụ một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở ĐBSCL”, - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; 2004-2005; Chủ nhiệm: GS.TS Lê Sâm.

[2] Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển ĐBSCL” - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm chủ nhiệm; 2014-2016; Chủ nhiệm: Nguyễn Phú Quỳnh.

[3] Đề tài:“ Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để xây dựng mô hình kết cấu hạ tầng trong các ô thủy lợi tại tỉnh Cà Mau” - Viện Thủy công thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Thái.

[4] Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, 2015, Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển mô hình nuôi tôm sú luân canh với trồng lúa tỉnh Kiên Giang.

[5] Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, 2015, Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển tôm-lúa tỉnh Cà Mau.

[6] Nguyễn Công Thành và nnk, 2013, Hiện trạng kỹ thuật và kinh tế-xã hội của mô hình luân canh tôm-lúa ở các huyện giáp biển vùng báo đảo Cà Mau, Tạp chí nghề cá sông Cửu Long số 01/2013.

[7] Nguyễn Công Thành và nnk, 2013, Những rủi ro và hạn chế của mô hình tôm lúa ở vùng báo đảo Cà Mau và một số giải pháp khắc phục, Tạp chí nghề cá sông Cửu Long số 03/2013.

[8] Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật Thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển ĐBSCL, Viện KHTL miền Nam, 2018

[9] GS.TS Lê Sâm, ThS. Nguyễn Đình Vượng, ThS. Phan An Dũng, 2008 “Hệ thống thủy lợi nội đồng ở ĐBSCL”, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

[10] Hoàng Quốc Tuấn, 2009, Tóm tắt thực trạng và định hướng phát triển mô hình tôm - lúa ở 8 tỉnh thuộc vùng ven biển ĐBSCL, Diễn đàn khuyến nông & Công nghệ lần thứ 7.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất tôm-lúa vùng ven biển tây đồng bằng sông Cửu Long

Doãn Văn Huế, Nguyễn Trọng Tuấn
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Tô Văn Thanh
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: