TextBody

, 05/12/2023

Huy chương 2

Một số tính chất của bê tông có cốt trấu

14/11/2022

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông có sử dụng trấu để sản xuất cấu kiện bảo vệ bờ. Bê tông có trấu làm giảm đáng kể cường độ nếu hỗn hợp bê tông có độ sụt. Bê tông có trấu có thể nâng cao độ thấm nước. Nên sử dụng bê tông có trấu ở dạng bán khô.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 6260:2009- Yêu cầu kỹ thuật của xi măng pooc lăng hỗn hợp

[2] TCVN 7570:2006 - Yêu cầu kỹ thuật của cốt liệu cho bê tông và vữa

[3] TCVN 3106:1993 - Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt

[4] TCVN 3118:1993- Phương pháp xác định cường độ nén bê tông

[5] TCVN 6477:2016 - Gạch bê tông

[4] TCVN 3116:1993- Phương pháp xác định độ chống thấm nước của bê tông

[5] TCVN 7572-2006- Phương pháp thử cốt liệu cho bê tông và vữa.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Một số tính chất của bê tông có cốt trấu

Khương Văn Huân
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Nguyễn Phú Quỳnh, Nguyễn Trung An, Nguyễn Văn Trung
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: