TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2

Một số vấn đề về an toàn hệ thống công trình kè ở đồng bằng sông Cửu Long

21/07/2021

Những sự cố, hư hỏng công trình kè bờ sông liên quan đến sự biến đổi dòng chảy, xói lở lòng dẫn, gia tải quá mức, thiết kế an toàn tổng thể chưa đúng,... đã xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở khu vực ĐBSCL đòi hỏi cần có những nghiên cứu đầy đủ hơn về đánh giá mức độ an toàn công trình kè để phục vụ cho việc cải tạo, nâng cấp và thiết kế xây dựng mới. Bài viết này trình bày một số vấn đề về an toàn công trình kè ở ĐBSCL làm cơ sở nghiên cứu xác định độ tin cậy an toàn công trình kè theo phương pháp thiết kế ngẫu nhiên.

1. TỔNG QUAN*

2. HƯ HỎNG VÀ CÁC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH KÈ Ở ĐBSCL

2.1. Tổng thể về nguyên nhân hư hỏng và sự cố các công trình kè

2.2. Sự cố một số công trình kè ở ĐBSCL

2.3. Phân tích nguyên nhân hư hỏng công trình kè

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lê Mạnh Hùng, Nghiên cứu dự báo xói lở, bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở ĐBSCL, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2004.

[2] Đinh Công Sản, Điều tra đánh giá các công trình bảo vệ bờ trên hệ thống sông Cửu Long và hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2009.

[3] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Báo cáo xử lý khẩn cấp các khu vực sạt lở Gành Hào, Nhà Mát (Bạc Liêu), Vincom - Cần Thơ, Mỹ Hội Đông (An Giang),… 2016, 2017.

[4] Mai Văn Công, Thiết kế công trình theo lý thuyết ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy, Giáo trình, năm 2005.

[5] Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Lan Hương, Cơ sở tính độ tin cậy an toàn đập, NXB Xây dựng, năm 2014.

[6] Nguyễn Văn Vi, Độ tin cậy của các công trình bến cảng, NXB Giao thông vận tải, năm 2017.

[7] Nguyễn Văn Vi, Phương pháp mô hình hóa thống kê từng bước trong tính toán độ tin cậy của các công trình bến cảng, NXB Giao thông vận tải, năm 2017.


Xem bài báo tại đây: Một số vấn đề về an toàn hệ thống công trình kè ở đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:

Doãn Văn Huế, Tô Văn Thanh
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Nguyễn Hữu Bảo
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI