TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Nâng cao hiệu quả quản lý thủy lợi trong khu vực ASEAN

09/12/2020

Đây là dự án được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện phối hợp với Hiệp hội tư vấn phát triển nông nghiệp Nhật Bản - với sự tài trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN

Trong bối cảnh xu thế hiện đại hóa quản lý thủy lợi trong ngành thủy lợi với quan niệm nước là hàng hóa, thủy lợi là dịch vụ về nước, các đặc điểm của dịch vụ về nước như (i) công bằng; (ii) thực tế; và (iii) tính linh hoạt cần minh bạch và có thể đo đếm được để làm cơ sở cho việc vận hành thủy lợi hiệu quả và xác định giá trị của các dịch vụ về nước. Do đó, nghiệp vụ kế toán về nước sẽ được cải thiện bằng cách đo lượng nước phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý nước và xác định giá nước.

Để quản lý nước tưới hiệu quả bằng cách sử dụng dữ liệu mực nước thời gian thực, dự án đã tiến hành lắp đặt thiết bị đo từ xa (TM) chính xác và chi phí thấp mới nhất trong các hệ thống tưới hiện có được lựa chọn tại Việt Nam, đã tiến hành đào tạo về quản lý nước do thiết bị TM hỗ trợ và quản lý tưới có sự tham gia (PIM) cho cán bộ quản lý nước và các Hiệp hội người dùng nước (WUA), và phổ biến đầu ra của dự án cho các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) thông qua tổ chức hội thảo ASEAN về quản lý nước tưới và đầu nguồn hiệu quả, thăm quan thực địa và thực hành lắp đặt hệ thống TM.

Dự án này nhằm mục đích phổ biến kiến thức về mô hình TM mới nhất và thiết lập sổ tay cơ bản để sử dụng hệ thống TM để quản lý tưới hiệu quả trong các nước thành viên AMS. Sổ tay hướng dẫn lắp đặt và sử dụng hệ thống TM được dịch ra sáu ngôn ngữ (Anh, Thái, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia) và gửi đến các nước thành viên ASEAN. Sau thành công của dự án, dự kiến việc thử nghiệm thí điểm tương tự và sổ tay hướng dẫn thực hành cụ thể cho các loại hệ thống tưới tiêu khác nhau trong khu vực sẽ được thiết lập giữa các nước AMS bằng cách được thực hiện như giai đoạn hai, ba hoặc liên tục của dự án JAIF theo yêu cầu của các nước AMS khác.


The Project “Efficiency Enhancement of Regional Irrigation Water Management” is implemented by Vietnam Academy for Water Resources – in collaboration Agricultural Development Consultants Association of Japan – with the financial support by Japan-ASEAN Integration Fund

In the context of the trend of irrigation management modernization in irrigation sector with the concept of water as goods and irrigation is water services, the characteristics of water services such as (i) equity; (ii) reality; and (iii) flexibility need transparent and countable to be a basis for efficient irrigation operation and identification of value of water services. Therefore, the water accounting will be improved by suitable water measurement to enhance the efficiency of water management and identification of water pricing.

In order to manage irrigation water efficiently by using real time water level data, the project installed the latest precise and low-cost TM equipment in the selected existing irrigation systems in Viet Nam, conducted training of TM-supported water management and PIM for water management staff and WUAs, and disseminated project output to the AMSs through holding ASEAN seminar on efficient irrigation water and watershed management, site visit, and TM setting practice.

This project aims to disseminate knowledge of the latest TM model and establish a basic manual to use the TM system for efficient irrigation management in AMSs. The TM system manual has been translated into six languages (English, Thai, Laos, Cambodia, Myanmar, Indonesia) and sent to ASEAN member countries. After success of the project, it is expected the similar pilot testing and practical manual specific to various types of irrigation systems in the region will be established among AMSs by being implemented as the second, third, or continuous phase of JAIF project to be requested by other AMSs. 


JAIF-ASEAN manual_Cambodia 

JAIF-ASEAN manual_English 

JAIF-ASEAN manual_Indonexia

JAIF-ASEAN manual_Laos

JAIF-ASEAN manual_Myanmar

JAIF-ASEAN manual_Thailand

JAIF-ASEAN manual_Vietnamese

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ý kiến góp ý: