TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đô thị hóa đến tiêu thoát lũ trên hệ thống trục tiêu Cầu Đọ - Vĩnh Phúc

04/03/2024

Vĩnh Phúc là một tỉnh đồng bằng sông Hồng, cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, trong những năm gần đây có mức tăng trưởng kinh tế cao, mức độ đô thị hóa ngày nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm ảnh hưởng lớn đến tiêu thoát lũ. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu (BĐKH) làm cho lượng mưa thay đổi bất thường và cực đoan cũng là nguyên nhân khiến cho tình trạng ngập úng gia tăng. Trục tiêu Cầu Đọ có nhiệm vụ tiêu thoát cho lưu vực 5.046 ha, từ năm 1990 đến 2022, đã xảy ra nhiều lần bị ngập úng mỗi khi có mưa lớn (lượng mưa trên 150 mm), gây ra tổn thất về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch. Đặc biệt trận mưa năm 2016 gây thiệt hại nặng nề, trên 120 ha lúa bị ảnh hưởng tới năng suất và hơn 1.000 ha lúa, ngô, rau màu bị ngập úng, làm 1 người bị chết và 2 người bị thương. Kết quả cho thấy do lòng dẫn bị thu hẹp, bồi lắng, tốc độ đô thị hóa cao, mực nước sông Lô dâng cao ảnh hưởng đến tiêu thoát tự chảy của hệ thống

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH VÀ KỊCH BẢN TÍNH TOÁN   

4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

4.1. Kết quả tính toán

4.2. Đề xuất giải pháp

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Tài nguyên và Môi Trường, (2012), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Hà Nội.

[2] Trường Đại học Thủy Lợi, (2000), Giáo trình thủy văn công trình, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

[3] Phòng NN&PTNT huyện Sông Lô (2016), Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ năm 2016 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

[4] Phòng NN&PTNT huyện Lập Thạch (2016), Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ năm 2016 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

[5] UBND tỉnh Vĩnh Phúc, (2012), Quyết định 2358/QĐ-UBND ngày 20/09/2012, về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[6] UBND tỉnh Vĩnh Phúc, (2014), Quyết định 2286/QĐ-UBND ngày 22/8/2014, về việc Phê quyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, trong đó có huyện Sông Lô và Lập Thạch.

[7] UBND tỉnh Vĩnh Phúc, (2023), Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Phê duyệt Đề án Khai thác tổng hợp hồ chứa nước Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch và hồ chứa nước Bò Lạc, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

[8] Denmark Hydraulic Institute (DHI) (2014), MIKE 11 User Manual.

[9] Denmark Hydraulic Institute (DHI) (2014), MIKEFLOOD User Manual, 36 pp.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đô thị hóa đến tiêu thoát lũ trên hệ thống trục tiêu Cầu Đọ - Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Sơn
Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Công Lương
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Vĩnh Phúc

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: