TextBody

, 28/05/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xây dựng kè chống sạt lở khu du lịch sinh thái Nam Ô theo phương án quy hoạch tới khả năng thoát lũ của sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng

05/05/2023

Sông Cu đê là con sông lớn thứ 2 của Thành phố Đà Nẵng có cửa ra đổ vào Vịnh Đà Nẵng. Theo quy hoạch khu du lịch sinh thái Nam Ô tiếp giáp với sông Cu Đê ở bờ phải cần phải xây dựng 1 tuyến kè để bảo vệ. Tuy nhiên trong giai đoạn quy hoạch mới chỉ xác định vị trí tuyến ở mức sơ bộ nên cần phải nghiên cứu tính toán kiểm chứng phương án bố trí tuyến kè quy hoạch có còn phù hợp với thực tế không để từ đó điều chỉnh một cách hợp lý. Nghiên cứu đã chỉ ra vị trí tuyến kè theo phương án Quy hoạch đã lấn chiếm ra lòng sông Cu Đê dẫn tới khả năng thoát lũ với tần suất lũ 10% theo phương án quy hoạch đã làm gia tăng mực nước từ 0,43÷0,59 m và với tần suất lũ 5% thì tăng từ 0,43÷0,64m so với trường hợp hiện trạng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.2. Nội dung nghiên cứu

3. DỮ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN

3.1. Dữ liệu tính toán

3.2. Trình tự tính toán

4. THIẾT LẬP MÔ HÌNH THỦY VĂN, THỦY LỰC

4.1. Thiết lập mô hình thủy văn Mike Nam

4.2. Thiết lập mô hình thủy lực 1 chiều MIKE 11

4.3. Kết quả diễn biến đường mực nước trên sông.

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Vinh; Võ Thị Tuyết, Đặng Thị Nga và nnk (2021), Dự án: Kè chống sạt lở khu vực dự án Khu sinh thái Nam Ô, TP. Đà Nẵng ,Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.

[2] Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, (2021), Hồ sơ khảo sát địa hình, thủy văn, hải văn sông Cu đê, Dự án: Kè chống sạt lở khu vực dự án Khu sinh thái Nam Ô, TP. Đà Nẵng.

[3] Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, số liệu các trạm khí tượng, thủy văn, hải văn trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

[4] Hoàng Ngọc Tuấn (CNDA) và nnk(2021), Dự án: Thiết kế BVTC hồ chứa nước Hòa Trung, TP. Đà Nẵng ,Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.

[5] Quy trình vận hành đập dâng Nam mỹ thuộc Nhà máy nước Hòa Liên, TP. Đà Nẵng, Viện Thủy công.

[6] Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 29/03/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1:500 tuyến kè chống sạt lở khu vực dự án Khu du lịch Nam Ô.

[7] Hà Văn Khối và nnk (2005), Mô hình toán thủy văn, NXB Nông nghiệp.

[8] DHI Water & Enviroment (2000), MIKE 11 A Modelling System for River and Channels, Reference Manual and User Guide.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xây dựng kè chống sạt lở khu du lịch sinh thái Nam Ô theo phương án quy hoạch tới khả năng thoát lũ của sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng

Hoàng Ngọc Tuấn
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: