TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu các tuyến chuyển nước, liên kết nguồn nước nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hòa nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ

18/10/2023

Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, nhu cầu dùng nước ngày càng tăng cao do sự phát triển nhanh về kinh tế, xã hội. Tuy nhiên sự phân bố nguồn nước không đồng đều cả về không gian và thời gian, và ngày càng mất cân đối do các tác của Biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều này đòi hỏi phải có những phương án chuyển nước từ khu vực thừa sang những khu vực khan hiếm hơn, và giải pháp sử dụng công trình thủy lợi luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều quốc gia. Bài viết này tập trung phân tích tổng thể các tuyến chuyển nước, liên kết nguồn nước nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hòa, phân phối nước đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng Bắc Trung Bộ hiện tại và trong tương lai.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Lựa chọn các tuyến tiềm năng chuyển nước, liên kết nguồn nước để nghiên cứu

3.2. Nghiên cứu đề xuất các tuyến chuyển nước liên kết nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Quy hoạch Thủy lợi, 2023. Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, kết nối nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

[2] Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn Tài nguyên nước, 2015. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn”.

[3] Viện Quy hoạch Thủy lợi, 2012. Dự án “Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng”. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg năm 2012.

[4] Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, 2023. Dự án “Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi Quốc gia”.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu các tuyến chuyển nước, liên kết nguồn nước nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hòa nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ

Phạm Công Thành, Phan Tuấn Phong,
Nguyễn Nguyên Hoàn, Lê Thị Tươi

Viện Quy hoạch Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: