TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu đánh giá xu hướng biến động lượng mưa lớn nhất theo các thời đoạn khác nhau giai đoạn 1975-2021, tỉnh Vĩnh Phúc

08/11/2023

Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá xu hướng biến động lượng mưa lớn nhất 1, 3, 5 và 7 ngày giai đoạn 1975-2021 tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng kiểm định Mann-Kendall. Kết quả thể hiện rằng (i) lượng mưa 1 ngày lớn nhất giảm từ -0,17 đến -1,01 mm/năm (tại Quảng Cư, Tam Đảo, Tam Dương và Vĩnh Tường) và tăng từ 0,18 đến 2,64 mm/năm (tại Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên và Xuân Hòa), (ii) lượng mưa 3 ngày lớn nhất giảm từ -0,41 đến -1,02 mm/năm (tại Quảng Cư, Tam Đảo và Tam Dương) và tăng từ 0,04 đến 4,06 mm/năm (tại Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên và Xuân Hòa), (iii) lượng mưa 5 ngày lớn nhất tăng từ 0,13 đến 3,90 mm/năm (tại Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Tường và Xuân Hòa) và giảm từ -0,37 đến - 0,99 mm/năm (tại Quảng Cư, Tam Đảo, Tam Dương và Vĩnh Yên), (iv) lượng mưa 7 ngày lớn nhất tăng từ 0,03 đến 5,34 mm/năm (tại Bình Xuyên, Phúc Yên, Quảng Cư, Tam Đảo và Xuân Hòa) và giảm từ -0,08 đến -0,46 mm/năm (tại Tam Dương, Vĩnh Tường và Vĩnh Yên).

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Dữ liệu thu thập

2.2 Kiểm định phi tham số Mann-Kendall

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Xu hướng thay đổi của lượng mưa 1 ngày lớn nhất

3.2 Xu hướng thay đổi của lượng mưa 3 ngày lớn nhất

3.3 Xu hướng thay đổi của lượng mưa 5 ngày lớn nhất

3.4. Xu hướng thay đổi của lượng mưa 7 ngày lớn nhất

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phan Manh Hung, Chien Pham Van (2023). Multiple methods for homogeneity analysis of precipitation series in Vinh Phuc province. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering, 25-27 November 2022, Hanoi, Vietnam, pp. 1-7.

[2] Lê Thị Thu Hiền, Phạm Văn Chiến (2022). Đánh giá xu hướng biến động mưa trên lưu vực sông Cả giai đoạn 1959-2016 sử dụng số liệu thực đo. Tạp chí khoa học và Công nghệ Thủy lợi, Số 71 (tháng 4/2022), Trang 1-9.

[3] Nguyễn Minh Kỳ (2016). Phân tích và đánh giá lượng mưa trong xu hướng biến đổi khí hậu giai đoạn 1979-2011 ở thành phố Đà Năng. Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, 12(4), 110-117.

[4] Phạm Văn Chiến (2020). Ứng dụng mô hình phân bố vận tốc theo phương ngang và quan hệ mực nước – lưu lượng để tính toán lưu lượng dòng chảy sông Lô tại trạm thủy văn Vĩnh Tuy, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, Số 68, 113-119.

[5] Kendall M.G (1975). Rank Correlation Methods. Charles Griffin, London, 272 p.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đánh giá xu hướng biến động lượng mưa lớn nhất theo các thời đoạn khác nhau giai đoạn 1975-2021, tỉnh Vĩnh Phúc

Phan Mạnh Hưng
Sở Nông nghiêp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
Phạm Văn Chiến
Trường Đại học Thuỷ lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: