TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước sạch nông thôn vùng miền núi phía Bắc trong điều kiện biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới

02/12/2022

Miền núi phía Bắc nước ta có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là ninh nguồn nước, với đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc cao, là vùng có hơn 10 triệu dân sinh sống phần lớn là nông thôn, là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và điều kiện kinh tế xã hội một số khu vực khó khăn nên cấp nước sinh hoạt nông thôn ở một số vùng sâu, vùng xa thật sự cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với những nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và người dân nông thôn đã thúc đẩy những thay đổi tích cực về mặt cấu trúc và số người tiếp cận được với nước sạch nông thôn tại vùng Miền núi phía bắc được tăng lên. Tuy nhiên vẫn còn những thách thức trong lĩnh vực cấp nước tại vùng như: khả năng tiếp cận được với nước an toàn và công trình cấp nước tập trung tại khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn thấp và kém nhiều so với khu vực đồng bằng, khu vực thành thị; cần có những nỗ lực cụ thể để những người nghèo nhất có thể tiếp cận được với nước sạch, số lượng công trình hoạt động kém hiệu quả vẫn còn cao, chất lượng nước ở nhiều công trình cấp nước chưa ổn định, công tác quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung ở một số khu vực còn hạn chế; an toàn, an ninh nguồn nước do thiên tai (hạn hán, thiếu nước, lũ quét, sạc lở đất, ô nhiễm môi trường).

Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được, phát triển hơn nữa và khắc phục những thách thức nêu trên thì cần rà soát, đánh giá về vai trò của các thành phần kinh tế trong toàn xã hội đối với phát triển lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn hiện nay để đạt được kết quả về chính sách công và nhằm hỗ trợ tạo nên những cải thiện rộng hơn trong lĩnh vực nước sạch nông thôn phù hợp với đặc thù của vùng miền núi phía Bắc.

1. ĐÁNH GIÁ VỀ CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

1.1. Hiện trạng cấp nước sinh hoạt

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến cấp nước sinh hoạt nông thôn

2. CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

2.1. Giải pháp về vốn

2.2. Thực hiện truyền thông hiệu quả

2.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

2.4. Tăng cường công tác quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn và cấp nước an toàn hộ gia đình

2.5. Đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả;

[2] https://zingnews.vn/mua-lu-trung-quoc-lo-thien-tai-o-viet-nam-post1106267.html

[3] Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn, 2018, Báo cáo hiện trạng quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn;

[4] Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn, 2018, Báo cáo hoạt động rà soát, đánh giá mô hình cấp nước tập trung nông thôn (thuộc đề án 712);

[5] Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn, 2019, Báo cáo tham luận về kết quả thực hiện chỉ tiêu về cấp nước sinh hoạt nông thôn tại các địa phương sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

[6] UBND các tỉnh vùng Miền núi phía Bắc, Bộ chỉ số theo dõi-đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn năm 2019.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước sạch nông thôn vùng miền núi phía Bắc trong điều kiện biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới

Lương Văn Anh
Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: