TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương

03/11/2023

Suối Côn Sơn là một hạng mục trong khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – tỉnh Hải Dương. Trước đây, suối Côn Sơn với hình ảnh suối chảy rì rầm rất đẹp và đi vào thơ ca của Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, từ năm 1990 trở lại đây, suối mất dần nước và trở nên khô cạn, nguyên nhân chính là mực nước ngầm đã bị hạ thấp trên toàn bộ lưu vực suối, nên vào mùa khô suối không còn nguồn bổ cập. Để duy trì dòng chảy mặt trên suối, giải pháp lâu dài phải khắc phục được nguyên nhân gây mất nước, giải pháp trước mắt phải đưa nước lên thượng nguồn bằng động lực rồi thả cho nước chảy xuống đồng thời kết hợp với chống thấm nền suối thành một hệ thống bơm tuần hoàn. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy trên suối Côn Sơn đảm bảo khả thi, bền vững, bảo tồn được cảnh quan môi trường của suối.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Các điều kiện tự nhiên

2.2. Các nguyên nhân gây mất nước suối

2.3. Các yêu cầu đối với giải pháp đề xuất

2.4. Các giải pháp đề xuất lâu dài khôi phục dòng suối

2.5. Các giải pháp đề xuất trước mắt khôi phục dòng suối

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giải pháp lâu dài

3.2. Giải pháp trước mắt

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ KHCN (2020), Thuyết minh đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy cho suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương”.

[2] Viện Thủy công (2022), Báo cáo khảo sát địa hình suối Côn Sơn.

[3] Viện Thủy công (2022), Báo cáo khảo sát địa chất suối Côn Sơn.

[4] Viện Thủy công (2022), Báo cáo khảo sát nghiên cứu đặc điểm các đứt gãy, khe nứt trong khu vực và đoạn suối bị mất nước.

[5] Viện Thủy công (2022), Báo cáo thực trạng và nguyên nhân dòng suối Côn Sơn

[6] Viện Thủy công (2022), Báo cáo giải pháp khả thi, bền vững duy trì được dòng chảy suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương

Đỗ Thế Quynh, Ngô Anh Quân,
Ngô Cảnh Tùng, Nguyễn Thị Thu Nga

Viện Thủy công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: