TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2

Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn ở vùng hạ du đồng bằng sông Hồng - Thái Bình có xét tới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

19/07/2021

Vấn đề biến đổi khí hậu - nước biển dâng cùng với mực nước các sông hạ thấp, xâm nhập mặn ngày càng gia tăng về mùa kiệt ở đồng bằng sông Hồng - Thái Bình trong những năm gần đây đang là thách thức rất lớn cho ngành thủy lợi và các đối tượng sử dụng nước trong khu vực. Bài báo trình bày kết quả ứng dụng mô hình kết nối 1-2D (Couple Model) giữa MIKE11 và MIKE21 để tính toán mô phỏng đồng thời các quá trình tương tác động lực sông - biển và diễn biến xâm nhập mặn tại khu vực cửa sông ven biển và trên các tuyến sông chính ở vùng hạ du đồng bằng sông Hồng - Thái Bình ứng với kịch bản nghiên cứu hiện trạng, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến năm 2030, 2050.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT NỐI MIKE 11 VÀ MIKE 21 ĐỂ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN Ở VÙNG HẠ DU SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

2.1. Thiết lập mô hình tính toán xâm nhập mặn

2.2. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN XÂM NHẬP MẶN Ở VÙNG HẠ DU SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

3.1. Các kịch bản tính toán mô phỏng

3.2. Kết quả tính toán, đánh giá xâm nhập mặn

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Hồ Việt Cường và nnk, đề tài cấp Quốc gia KC.08.05/16-20 “Nghiên cứu đánh giá xu thế diễn biến, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”. Phòng TNTĐ Quốc gia về ĐLH Sông biển, Năm 2016-2019;

[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, NXB Tài Nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội;

[3]. Điều tra giám sát mặn của Trung tâm Thủy lợi Môi trường Ven biển & Hải đảo (Viện Nước Tưới tiêu & Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn), năm 2014;

[4]. DHI Water & Environment. MIKE 11 A Modelling System for Rivers and Channels. Reference Manual, 472 pp;

[5]. Mike 21 Environmental hydraulics Advecsion - Dispersion Module Scientific Documenttion, DHI software 2004.


Xem bài báo tại đây: Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn ở vùng hạ du đồng bằng sông Hồng - Thái Bình có xét tới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Tác giả:

Hồ Việt Cường, Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn
Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Quang Chiến

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI