TextBody

, 28/05/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu giải pháp kết nối hệ thống cấp nước và đề xuất hệ thống cấp nước tập trung phục vụ cấp nước sinh hoạt vùng hạn, mặn ven biển đồng bằng sông Cửu Long

10/08/2022

Hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường xuất hiện vào các năm có cực đoan về khí hậu, thời tiết như năm 1977-1978, 1997-1998, 2015-2016 và năm 2019-2020. Trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua cũng như những tháng đầu năm 2020, có thể thấy rằng biến đổi khí hậu và tác động của phát triển các công trình thượng nguồn sẽ dẫn đến hạn và xâm nhập mặn còn tiếp diễn và tình trạng thiếu nước sinh hoạt sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Việc thiếu nước sinh hoạt sẽ gây khó khăn cho người dân và ảnh hưởng tới an sinh xã hội. Bài báo này trình bày cơ sở và đề xuất giải pháp kết đối đường ống và xây dựng hệ thống cấp nước tập trung phục vụ sinh hoạt và chủ động ứng phó với hạn hán và xâm nhập măn vùng đồng Bằng sông Cửu Long. Việc kết nối này hình thành nên hệ thống cấp nước tập trung cấp nước chính cho vùng hạn mặn và thể hiện thực hiện theo luật Thủy Lợi và luật Tài nguyên nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đáng và Chính phủ, chính quyền các cấp tới an sinh xã hội cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN VÀ TÁC ĐỘNG TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẦU NĂM 2020

2.1. Hiện trạng xâm nhập mặn

2.2. Xu thế xâm nhập mặn những tháng tiếp theo năm 2020

2.3. Tình hình thiệt hại tại một số địa phương

2.4. Giải pháp tình thế ứng phó tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt

3. CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.1. Duy trì công tác chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

3.2. Những giải pháp chiến lược nhằm ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KẾT NỐI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, XÂY DỰNG ĐƯỜNG NƯỚC TẬP TRUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO VÙNG BỊ HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp

4.2. Những nội dung cần được nghiên cứu trước khi đầu tư xây dựng đường nước tập trung cấp nước sinh hoạt cho vùng bị hạn hán và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ NN&PTNT, Tình hình xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long, tháng 3/2020.

[2] Đài KTTV khu vực Nam Bộ, Bản tin tháng xâm nhập mặn các vùng của sông đồng bằng sông Cửu Long, tháng 3/ 2020.

[3] https://tuoitre.vn/nguoi-dan-mien-tay-khat-nuoc-ngot-tram-trong-20200227224325606.htm

[4] Luật tài nguyên nước, 2012.

[5] Luật thủy lợi, 2017.

[6] Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

[7] Seith M. Siegel, Con đường thoát hạn, 2016.

[8] World Bank 2019. “Vietnam: Toward a Safe, Clean, and Resilent Water System”

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu giải pháp kết nối hệ thống cấp nước và đề xuất hệ thống cấp nước tập trung phục vụ cấp nước sinh hoạt vùng hạn, mặn ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Hà Hải Dương
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: